iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

 

รวมแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรธรณี 

สนใจโหลดแผนที่ธรณีวิทยาของไทยได้ที่ http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=296&filename=index

ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทำแผนที่ธรณีวิทยาในรายละเอียดอย่างมีระบบในระดับมาตราส่วน 1 : 50,000 และได้ผลิตแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วนต่าง ๆ ทั้งมาตราส่วน 1 : 1,000,000 มาตราส่วน 1 : 250,000 และแผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เป็นต้น 

ดูที่ http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=296&filename=index

ปี พ.ศ. 2482 ประเทศไทยมีแผนที่ธรณีวิทยาฉบับแรก ชื่อแผนที่พระราชอาณาจักรไทย มาตราส่วน 1 : 2,500,000 พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเพื่อประกอบหนังสือความสมบูรณ์ทางแร่ของประเทศไทย เป็นแผนที่พิมพ์เขียว ระบายสี การทำแผนที่ธรณีวิทยาเกิดขึ้นพร้อมกับการสำรวจธรณีวิทยาในยุคแรก โดยเน้นการหาแหล่งทรัพยากรแร่ แต่มีความละเอียดไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบรายงานการสำรวจ โดยยังไม่มีระบบการอ้างอิงระวางแผนที่

ปี พ.ศ. 2496 มีการจัดทำแผนที่ธรณีวิทยา ชื่อแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (Reconnaissance Geologic Map of Thailand) และภายหลังเทคโนโลยีได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แผนที่ธรณีวิทยามีความละเอียดสมบูรณ์มากขึ้น มีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ตัวย่อ ตลอดจนสีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และหลายมาตราส่วน

ปี พ.ศ.2548 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีอย่างหาที่สุดมิได้ โดยในปีดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีมีการผลิตแผนที่ทรัพยากรธรณีประเทศไทย ประกอบด้วยแผนที่ธรณีวิทยาแผนที่ทรัพยากรธรณีแผนที่ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรณีพิบัติภัย จัดได้ว่าเป็น Geological Resources Atlas of Thailand ฉบับแรก และ กรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมุดแผนที่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2550

จัดทำและรวบรวมโดย : กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/

---------------------------------------------