iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

ธรณีภาค (lithosphere)

 

ธรณีภาค (lithosphere) มีรากศัพท์จากภาษากรีก แปลว่า "หิน" และ "sphere" แปลว่า "โลก" เป็นชั้นหินแข็งที่อยู่ส่วนนอกสุดของโลก ซึ่งรวมตั้งแต่ชั้นหินหนืดตอนบนและชั้นเปลือกโลก ธรณีภาค เป็นการพูดถึงชั้นผิวโลกในส่วนบนโลกไปจนถึงชั้นเปลือกโลกภายในรวมกัน

ชั้นธรณีภาค จะมีความหนาประมาณ 100 กิโลเมตรนับจากผิวโลกลงไป โดยเป็นเปลือกโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบไปด้วย ชั้นเปลือกโลกและชั้นหินหนืดตอนบน ซึ่งเป็นชั้นนอกสุดของโลกที่มีความแข็ง ธรณีภาควางตัวอยู่บนชั้นฐานธรณีภาคที่มีความอ่อนตัวกว่า ร้อนกว่า และลึกกว่า รอยต่อระหว่างชั้นธรณีภาคและชั้นฐานธรณีภาค จะแยกโดยดูจากลักษณะการตอบสนองต่อแรง

ชั้นธรณีภาค เป็นชั้นที่มีความแข็งต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานตามเวลาทางธรณีและสามารถแตกหักได้ แตกต่างจากชั้นฐานธรณีภาคที่มีความยืดหยุ่นกว่า แบ่งได้เป็น 

- ธรณีภาคมหาสมุทร มีความสัมพันธ์กับแผ่นมหาสมุทรและรองรับพื้นที่ที่เป็นมหาสมุทรทั้งหมดของโลก มีความหนาประมาณ 50-100 กิโลเมตร

- ธรณีภาคพื้นทวีป มีความสัมพันธ์กับแผ่นทวีป มีความหนาตั้งแต่ 40 - 200 กิโลเมตร มีความดันน้อยกว่าธรณีภาคมหาสมุทร

ธรณีภาค (lithosphere) เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางธรณี การศึกษาธรณีภาค (lithosphere) คือ การศึกษาที่เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทั้งส่วนที่เป็น พื้นดิน พื้นน้ำ และส่วนที่เป็นบรรยากาศ จัดเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ได้แก่ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ซึ่งเป็นพิบัติภัยที่มี ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้เกิดทฤษฎีหลากหลาย แต่ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันและอธิบายถึงกำเนิดของแผ่นดิน มหาสมุทร และสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมอยู่ในหินบนเปลือกโลก

-------------------------------

รูปแสดงขั้นตอนการเลื่อนของแผ่นธรณีภาคจากอดีตถึงปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ธรณีภาค (lithosphere)

lithosphere การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค (Plate tectonics) และการเคลื่อนที่

lithosphere หลักฐานในทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค

lithosphere มหาทวีปแพนเจีย (Pangaea)

lithosphere แผ่นธรณีภาคของโลก 12 แผ่น

lithosphere การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (plate motion)

-