iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

lithosphere แผ่นธรณีภาคของโลก 12 แผ่น

 

นักธรณีวิทยาแบ่งแผ่นธรณีภาคของโลกออกเป็น 2 ประเภท คือ แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปและแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรรวมทั้งหมด 12 แผ่น ได้แก่

1. แผ่นยูเรเชีย

2. แผ่นอเมริกาเหนือ

3. แผ่นอเมริกาใต้

4. แผ่นอินเดีย (แผ่นออสเตรเลีย 2 อินเดีย)

5. แผ่นแปซิฟิก

6. แผ่นนาสกา

7. แผ่นแอฟริกา

8. แผ่นอาระเบีย

9. แผ่นฟิลิปปินส์

10. แผ่นแอนตาร์กติกา

11. แผ่นคาริบเบีย

12. แผ่นคอคอส

แต่ละแผ่นธรณีภาคจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา บางแผ่นเคลื่อนที่เข้าหากัน บางแผ่นเคลื่อนที่แยกออกจากกัน บางแผ่นเคลื่อนที่ผ่านกัน นอกจากนั้นยังมีรอยเลื่อนปรากฏบนแผ่นธรณีภาคบางแผ่น เช่น รอยเลื่อนซานแอนเดรียสบนแผ่นอเมริกาเหนือ รอยเลื่อนแอนาโทเลียบนแผ่นยูเรเชีย เป็นต้น

รูปแสดงแผ่นธรณีภาคบริเวณต่างๆ ของโลกรูปแสดงแนวขอบของทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันที่คิดว่าเคยต่อเชื่อมเป็นผืนเดียวกัน รอยแยกของแผ่นธรณีภาคและอายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร

 

การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ ที่ยืนยันกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเป็นผลทำให้แผ่นธรณีภาคเกิดการเคลื่อนที่แยกออกจากกันจนทำให้มีลักษณะดังปัจจุบัน 

 

-------------------------------

รูปแสดงขั้นตอนการเลื่อนของแผ่นธรณีภาคจากอดีตถึงปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ธรณีภาค (lithosphere)