iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการผลิตต้องปรับตัวให้การทำงานนั้นมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ง่ายรวดเร็วเพื่อให้การผลิตที่มีของตันนั้นมีประสิทธิภาพสูงสู้คู้แข่งได้ เพราะระดับความสามารถในการทำงานโดยเฉพาะกระบวนการผลิต จะเป็นตัวแปรที่สำคัญและใช้ชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันไปจนถึงอนาคต การนำระบบการผลิตในยุคดิจิทัลเข้ามาประยุกต้ใช้หรือที่เราเรียกว่าการพัฒนาองค์กรไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นกุญแจสำคัญของอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในโลกมีหลายประเทศที่เริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญ ในการยกระดับองค์กรให้มีปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเดิมสู่ อุตสาหกรรม 4.0 กันมากมายหลายประเทศโดยอาจมีการเรียกที่แตกต่างกันไป แต้ให้สังเกตเป้าหมายที่จะมุ่งเข้าสู่การนำดิจิทัลมาใช้นการบริหารจัดการผลิตและบริการ

ในส่วนของ อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการกล่าวถึงครั้งแรกที่ ประเทศเยอรมัน ซึ่งได้เริ่มประกาศ German standardization Roadmap Industrie 4.0 ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2448 ต่อมาก็เริ่มมีหลายที่ทีได้กำหนดเป้าหมายและประกาศติดตามมา เช่น จีนได้ประกาศแผน Roadmap ที่เน้นการผลิตยุคใหม่ใช้ดิจทัลมาช่วยในชื่อ Made in China 2567 (2024) เพื่อเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตของประเทศจีนโดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2448 เพื่อการปรับกระบวนการผลิตในยุคสมัยใหม่ ที่จะมุ่งความสามารถในการแข่งขันการลดต้นทุนทั้งกระบวนการเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีหลายประเทศที่เริ่มกำหนดเป้าหมายสู่การเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยประเทศที่เป็นแนวหน้าในงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 คือ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย รัฐบาลคาดหวังไว้ว่าหากอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น สามารถยกระดับอุตสาหกรรมไปเป็น 4.0 ได้ หรือสามารถพัฒนาก่อนหลายประเทศก็อาจจะช่วยยกระดับความสามารถในด้านการแข่งขันอุตสาหกรรมกับประเทศต่างๆ ได้โดยไม่ยากนัก

ดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่

 

 ชื่อ index sub  หมายเหตุ

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand i4.0 Index)

 6  17

 อุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมัน (Industry 4.0 Readiness) ของ IMPULS 

 6  18

ความฉลาดทางนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Quotient: DIQ)

 5 35 

ดัชนีความพร้อมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (The Smart Industry Readiness Index: SIRI)

 3  8

ind4_twn การประเมินความพร้อมในการเพิ่มผลผลิต (Productivity Again Readiness Assessment) ของไต้หวัน 

       

การประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมนี้ หลายประเทศใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะริเริ่มดำเนินการและหาจุดก้าวเดิน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศตนให้ไปสู่ Industry 4.0 จากตัวอย่าง 3 ประเทศที่ได้กล่าวไปข้างต้น ล้วนตระหนักดีว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตสู่ Industry 4.0 ไม่สามารถใช้เวลาเพียงชั่วข้ามคืนให้สำเร็จได้ หากต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจชัดเจนถึงแนวคิดของ Industry 4.0 สร้างความตระหนักถึงความท้าทาย และโอกาสที่จะได้รับจากการเข้าสู่ Industry 4.0 ให้เข้าใจร่วมกันใน ทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อจะได้สามารถเตรียมความพร้อมและก้าวไปได้อย่างสอดคล้องกัน

ที่มาข้อมูล ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคลิกที่นี่

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล

---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward