iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ (Toyota Social Innovation)

โตโยต้า นำเทรนด์แนวคิดใหม่ TSI – Toyota Social Innovation พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มธุรกิจชุมชนฮาร์ทโอทอป ถือเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของโตโยต้า ที่ได้นำเอากระบวนการผลิตแบบโตโยต้า มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมธุรกิจชุมชน จนกลายเป็นหลักการ “รู้-เห็น-เป็น-ใจ” โดยเริ่มจากการเข้าสำรวจธุรกิจ และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง จนเป็นที่สำเร็จลุล่วงและเป็นต้นแบบของธุรกิจชุมชนที่มีระบบการจัดการคุณภาพ สามารถสร้างความสุขให้แก่พนักงานรวมไปถึงสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นได้

รู้-เห็น-เป็น-ใจ คือ กระบวนการทำงานที่ถูกนำมาประยุกต์จากหลักการทำงานของ Toyota Production System หรือ TPS ที่ถือเป็นองค์ความรู้ของโตโยต้า มาทำให้ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้กับธุรกิจชุมชนได้ ผ่านโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์”โดยกระบวนการนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้รู้เห็นเป็นใจบริบทใหม่ในการทำธุรกิจ โตโยต้านำนวัตกรรมทางความคิดที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพการทำงานของธุรกิจชุมชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ รู้-เห็น-เป็น-ใจ

รู้ปัญหาในทุกกระบวนการ เข้าศึกษากระบวนการทำธุรกิจ โดยลงไปสำรวจทุกจุด ระบุและหาสาเหตุของปัญหา เช่น การผลิต ส่งมอบไม่ทัน ของเสียเยอะ ต้นทุนสูง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก โตโยต้า เพื่อให้รู้ถึงปัญหา และนำปัญหานั้นๆมาวิเคราะห์ และสรุปปัญหาตามดัชนีชี้วัด 5 ข้อ

เห็นถึงแนวทางการแก้ไข หลังจากรู้ปัญหาแล้ว ทางโตโยต้าจะเก็บข้อมูล และวิเคราะห์โดยการริเริ่มระบบการมองเห็น เพื่อให้เห็นจุดเกิดปัญหา หรือ จุดที่เกิดคอขวดในกระบวนการ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มองเห็นปัญหาร่วมกันผ่านการทำบอร์ดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกฝ่ายในองค์กรเห็นถึงกระบวนการผลิต ของทั้งสถานประกอบการด้วยภาพเดียวกัน เพื่อช่วยกัน หาวิธีปรับปรุงการทำงานต่อไป

สามารถแก้ไขปัญหาเป็นได้ด้วยตัวเอง โตโยต้าเป็นผู้นำการทำให้เป็น โดยให้พนักงานเกษียณเข้าเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ เพื่อเข้าถ่ายทอด กระบวนการเรียนรู้ วิธีการไคเซ็น การใช้อุปกรณ์ หรือ แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาต่อได้ เมื่อโตโยต้ากลับไป ซึ่งแนวทางปฏิบัติสำคัญของโครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คือการผลักดัน ให้ผู้ประกอบการและพนักงานในองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ทำงานด้วยใจ เข้าใจ ใส่ใจ และถูกใจ เรียนรู้การทำงานด้วยใจ ผ่านการสื่อสารสองทาง เพื่อยกระดับการทำงานในทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตามหลักการ ปรัชญาลูกค้าเป็นที่ 1 ที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุก ๆ ธุรกิจ

ที่มา - https://www.toyota.co.th/tsi/contact

----------------------------------------
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- Web: http://ioklogistics.blogspot.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u