iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ (Manufacturing System)

ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตดำเนินการผลิตไปตามลำดับขั้นตอนของการกระทำก่อนหลัง จึงจัดการอยู่ในรูปแบบการผลิต 

จากรูประบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือ ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่นำเอาสิ่งของหรือวัตถุดิบนำเข้า ไปสู่ขั้นตอนหรือกระบวนการเพื่อทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเกิดเป็นการเพิ่มมูลค่า โดยจะเห็นว่าการนำเข้าแม้จะมีสิ่งเดียวกัน แต่หากไปเข้าสู่กระบวนการจัดการที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันก็จะทำให้ได้ผลลัพท์ที่แตกต่างกันได้หลากหลาย เนื่องจากจะมีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เป็นสิ่งที่มาคอยกำหนดควบคุม และยังจะมีตัวกำหนดภายในที่เราสร้างคือขั้นตอนการทำงานแผนกระบวนการ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนั้นจะเป็นตัวกำหนดผลลัพท์ที่ได้ออกมา สรุปปัจจัยที่มีผลต่อระบบการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ

1. ปัจจัยการผลิต (Input)

-วัสดุ (Material)

- ชิ้นส่วน (Spare Part)

- แรงงาน (Labor)

- ผู้ผลิต (Supplier)

- เงินทุน (Capital)

- ข้อมูล (Data)

2. ปัจจุัยภายนอกเงื่อนไขแวดล้อม (Condition)

- วัตถุประสงค์ (Object)

- สภาพเศรษฐกิจ (Economy)

- ลูกค้า (Customer)

- ซัพพลายเออร์ (Suppliers)

- เทคโนโลยี (Technology)

- การแข่งขัน (Competition)

3. วิธีการ (Method)

- กระบวนการ (Process)

- ความรู้ (Knowledge)

- การติดตามตรวจสอบ (Monitor)

- เครื่องมืออุปกรณ์ (Machine)

- การควบคุม (Control)

- กฎระเบียบ (Rule)

4. ระบบการเปลี่ยนแปลง (Transformation System) หรือระบบการผลิต (Manufacturing System)

- การเปลี่ยนแปลง (Alteration)

- การตรวจสอบและกำกับ (Inspector)

- การขนส่ง (Transportation)

- พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage)

- การตลาด (Marketing)

- ระยะเวลา (Time)

5. ผลผลิต (Output)

- สินค้า (Good)

- ผลิตภัณฑ์ (Product)

- บริการ (services)

- การควบคุม (Control)

- สารสนเทศ (Information)

 

 

ยกตัวอย่างการผลิตในภาพ ปัจจัยการผลิตส่วนที่ 1 จะเห็นว่าประกอบด้วย ข้าว กุ้ง และเครื่องปรุง สามสิ่งเหมือนกัน แต่สามารถออกผลผลิตข้อ 5 ได้เป็นอาหารหลากหลายชนิด สิ่งเหล่านี้เกิดจากผลของการจัดการผลิตในข้อ 4 จะเห็นว่า ส่วน 1 สิ่งนำเข้าแม้จะเป็นสิ่งเดียวกัน แต่มาผ่านขั้นตอนที่ต่างกันในส่วน 4 ที่มีการจัดการในกระบวนการที่ 3 มาดำเนินการ ก็จะทำให้เห้เกิดผลลัพท์ข้อ 5 ที่แตกต่างกันมากมาย และทุกสิ่งที่จะเป็นตัวมากำหนดให้ใช้กระบวนการอะไรในส่วนที่ 3 มาจากปัจจัยประกอบในส่วนที่ 2 คือ จุดประสงค์ ลูกค้า ผู้ขาย เวลา สถานการณ์ ความต้องการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีมากมาเป็นตัวกำหนดให้ผู้ผลิต เลือกขั้นตอนกระบวนการในส่วนที่ 3 มาทำการผลิตส่วน 4 ยกตัวอย่าง จากรูปดังนี้

- รูปแบบในช่วงเช้า อากาศยังเย็น บางคนไม่อยากกินมาก นอนตื่นสดชื่น เร่งรีบไปทำงาน

1. ข้าว กุ้ง และเครื่องปรุง

2. เวลาช่วงเช้า

3. สูตรทำข้าวต้ม หม้อต้ม และเครื่องปรุงข้าวต้ม

4. ทำเป็นข้าวต้มกุ้ม

5. ได้สินค้าราคาประมาณ 35 - 70 บาท

 

- รูปแบบในช่วงเที่ยง อากาศร้อน บางคนอยากกินมาก หิวทำงานหนัก เร่งรีบไปทำงาน

1. ข้าว กุ้ง และเครื่องปรุง

2. เวลาช่วงเที่ยง

3. สูตรทำข้าวผัด กะทะ และเครื่องปรุงข้าวผัด

4. ทำเป็นข้าวผัดกุ้ง

5. ได้ข้าวผัดกุ้ง สินค้าราคาประมาณ 60 - 120 บาท

 

- รูปแบบในช่วงเย็น อากาศเริ่มเย็น คนเริ่มกินมากมีเวลานั่งยางสังสรรค เรื่อยๆ ไม่เร่งไม่รู้จะกลับบ้านนอนกี่โมง

1. ข้าว กุ้ง และเครื่องปรุง

2. เวลาช่วงเย็นเลิกงาน

3. สูตรทำกับแกล้ม หม้อต้มกะทะ และเครื่องปรุงสารพัด

4. ทำเป็นกับแกล้ม

5. ได้กุ้งแช่น้ำปลา กุ้งอบวุ้นเส้น สินค้าราคาประมาณ 150 - 300 บาท

จากตัวอย่างจะเห็นว่า ส่วนที่ 1 เหมือนกันจะได้ผลลัพท์ที่มีมูลค่าแตกต่างกัน แต่แม้จะรู้ว่ากระบวนการ 3 ตัวไหนจะทำให้ได้ผลลัพท์ส่วน 5 ที่ต่างแต่ก็ใช่ว่าจะทำได้เช่น ถ้าเรามาทำกุ้งแช่น้ำปลาขายตอนเช้า แม้ราคาจะสูงแต่ก็อาจไม่ได้ขายเพราะปัจจัยในข้อ 2 ควบคุมอยู่ 

ดังนั้นการคิดจะทำอะไรต้องมองให้ครอบคลุมในทุกด้าน และที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ใช้นำเข้า

ดูเพิ่มเติมที่ การนำขยะเข้าจะได้ผลลัพท์ขยะออก (Garbage In Garbage Out, GIGO) เพราะส่วนสำคัญในความสำเร็จคือสิ่งตั้งต้นนั่นเอง

 -------------------------------------