iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

AI ขั้นตอนในการเรียนรู้ผ่านเครื่อง (Machine Learning)

 

ขั้นตอนในการเรียนรู้ผ่านเครื่อง (Machine Learning) คือ การเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือระบบ เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านปัญญาประดิษย์ (AI) ที่ช่วยให้ระบบไอทีรู้จักกับรูปแบบพื้นฐานของอัลกอริทึมและชุดข้อมูลต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็นอัตโนมัติผ่านงานฐานข้อมูลหรือการใช้ประสบการณ์ ทำการค้นหา แยกแยะ สรุป คาดคะเน และคำนวณความน่าจะเป็น และเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. การกำหนดปัญหาให้ชัดเจน ตีกรอบให้ครอบคลุม และมองภาพใหญ่ในงาน

2. เริ่มทำการศึกษารวบรวมข้อมูล นำมาศึกษาและจัดกลุ่ม

3. สำรวจข้อมูลเพื่อหาความจริงภายใน

4. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อพร้อมสร้างโมเดลที่จะใช้ในการทดสอบ

5. ทดลองใช้โมเดลให้มีความหลากหลาย และเลือกเอาโมเดลที่ดีที่สุด 3-5 โมเดล

ุ6. ปรับปรุงโมเดลให้มีความถูกต้องและเหมาสม นำมารวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

7. นำเสนอแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา

8. ประกาศผลการศึกษางานที่ได้ ทำการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการดูแลปรับปรุงการทำงานต่อไป

 
 
ที่มาข้อมูล

----------------------------------------------------------------