iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Big Data ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog)

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เป็นศูนย์รวมบัญชีดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ที่ผ่านกระบวนธรรมาภิบาลและลงทะเบียนชุดข้อมูล เพื่อการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางของหน่วยงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้พร้อมใช้รวมถึงส่งต่อไปยัง ระบบบริการข้อมูลเปิด data.go.th และศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ตลอดจนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลภาครัฐร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

บัญชีข้อมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ (ที่มา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) ตัวอย่างบัญชีข้อมูล เช่น ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนข้าราชการพลเรือน สถิติผู้เข้ารับบริการที่ศูนย์ดำรงธรรม

ชุดข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล หรือจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูล (ที่มา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)

การจัดทำบัญชีข้อมูล

1. การจัดทำบัญชีข้อมูลเป็นกิจกรรมหนึ่งของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ ดังต่อไปนี้

- ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ข้อ 5 (1) จัดทำบัญชีข้อมูลภายในหน่วยงาน ระบุชุดข้อมูล และจัดระดับความสำคัญของข้อมูลเปิดภาครัฐที่จะนำไปเปิดเผย อย่างน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงานของรัฐ

- ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อ 6 การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐและบัญชีข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

2. การจัดทำบัญชีข้อมูลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ทราบถึง

- หน่วยงานของรัฐ มีชุดข้อมูลสำคัญที่ตนเป็นเจ้าของและถือครองอยู่มีลักษณะอย่างไร ตามกรอบคำอธิบายชุดข้อมูลมาตรฐานที่กำหนด

- รายละเอียดของชุดข้อมูล ประกอบด้วย ลักษณะของข้อมูล ข้อมูลการติดต่อ การสืบค้น การเผยแพร่ และ สิทธิ์การใช้งาน เป็นต้น

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

 

หลักการที่สำคัญในการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

ประโยชน์ของบัญชีข้อมูล

1. ประโยชน์ต่อภาครัฐ จะส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน สร้างความโปร่งใส โดยประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประโยชน์ต่อภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลเปิดเผยไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมจากข้อมูลสำหรับภาคเอกชนมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและลดต้นทุนการผลิตในภาพรวม

3. ประโยชน์ต่อภาคประชาชน ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลภาครัฐที่ดีขึ้น และนำข้อมูลไปพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ

4. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ช่วยบูรณาการความซ้ำซ้อนของข้อมูลให้ความสำคัญกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ประโยชน์ของบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) 

1. หน่วยงานมีบัญชีข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานภายในและบริการกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

2. ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการสำรองข้อมูลมาจัดเก็บไว้ภายในองค์กร

3. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ชุดข้อมูลของเจ้าของข้อมูลได้แบบ Real Time

4. รองรับการส่งต่อชุดข้อมูลขึ้นสู่ระบบ data.go.th

5. ทำให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงานให้มีความพร้อมใช้ด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้งาน

6. อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน ที่ต้องการค้นหาชุดข้อมูลที่สนใจจากหลายแหล่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลได้หากเจ้าของอนุญาต

7. อำนวยความสะดวกในการส่งต่อข้อมูลแบบ API เพื่อการเข้าถึง เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูล สำหรับวิเคราะห์ เผยแพร่ รวมถึงให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

พัฒนาและปรับปรุงบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้มีคุณภาพและนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล

แพลตฟอร์มของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

ทะเบียนบัญชีข้อมูล หมายถึง ชื่อชุดข้อมูล คำอธิบายชุดข้อมูล และ ทรัพยากรชุดข้อมูล โดยทะเบียนบัญชีข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ ชื่อชุดข้อมูล คำอธิบายชุดข้อมูล ทรัพยากรข้อมูล และคำอธิบายทรัพยากรข้อมูล

การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานเป็นการรวบรวมชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของ และจัดทำเป็นระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน จากนั้นจึงทำการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานและชุดข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ผ่านระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ จะมีการติดตามการคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลและชุดข้อมูล และติดตามวงจรชีวิตของชุดข้อมูล เพื่อให้บัญชีข้อมูลภาครัฐมีความสมบูรณ์พร้อมใช้อยู่เสมอ

 
ที่มา
www.iok2u.com
https://gdcatalog.go.th/

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog)

----------------------------------------------------------------