iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

PDPA 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data subject right)

  

---------------------------------------------

สนใจเรื่องราว พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA, Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

---------------------------------------------