iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ (System Integration)

การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบงาน (System Integration (SI)) เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใช้คอยสนับสนุนให้การทำงานทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการทำงานที่มีการประเมินหาปัญหา แนวทางในการแก้ไขกระบวนการทำงานให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจเป็นการใช้อุปกรณ์เครื่องมือหรือเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมต่อระบบการทำงานที่มีให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจเป็นการปรับปรับปรุงระบบที่มีเดิม การเชื่อมต่อระบบร่วมกัน หรือจะเป็นการติดตั้งระบบหรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้การทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มความสะดวกในการทำงาน บางครั้งอาจรวมถึงการพัฒนาการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่มี

System Integration (SI) มีบทบาทอย่างมากกับการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เช่น ระบบ IoT ระบบ ERP ระบบ AI และระบบหุ่นยนต์ Automation เป็นต้น
System Integration (SI) มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิด การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า การลดการใช้ทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความสามารดในงานที่มีความละเอียดได้มากขึ้น System Integration (SI) ต้องมีการจัดการวางโครงสร้างระบบการทำงานในผลิตเชิงวิศวกรรม โดยจะมีทั้งที่เป็นในส่วนของ Hardware และ Software และหลายครั้งต้องใช้ร่วมกัน 

System Integration (SI) ควรต้องมีการกำหนดเป้าหมายใน 3 ด้าน ได้แก่

- ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) วางแผนสำหรับโรงงานจะผลิตสินค้าอย่างไรให้ออกมาได้มาตรฐาน ลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดไปจนถึงไม่มีความผิดพลาดเลย

- ต้นทุนการผลิต (Cost) เนื่องจากโรงงานใช้ระบบ Automation ที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนเป็นหลัก และเครื่องจักรบางตัวมีราคาสูง ทำให้ต้องมีการประเมินการผลิตเบื้องต้นก่อนที่จะวางระบบ จึงทำให้ได้การผลิตที่คุ้มค่ากับโรงงานนั้นๆ โดยไม่ใช้ต้นทุนที่สูงเกินไป

- เวลา (Time) การวางระบบที่มีคุณภาพ จะช่วยทำให้แผนผังการผลิตในโรงงานสามารถขยับได้เต็มที่ ลื่นไหล และยืดหยุ่น ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

System Integration (SI) จะทำการรวมระบบที่มีโดยจะใช้ความรู้ในงานกระบวนการด้านไอทีวิศวกรรมและงานธุรกิจ มีการสร้างระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยการทำงาน ประกอบด้วย การรวมฮาร์ดแวร์ การเชื่อมโยงซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ มีการจัดการเก็บข้อมูลจากทั้งผู้ขาย ลูกค้า และซัพพลายเอร์

System Integration (SI) มักนำมาใช่ในการจัดการปรับปรุงระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าระบบจะทำงานได้ตามที่ต้องการ เพื่อเพิ่มมูลค่าความสามารถให้กับการทำงานในระบบด้วยการหาฟังก์ชันระบบงานใหม่มาเพิ่ม

System Integration (SI) จะมีการเชื่อมต่อฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีหลากหลายในระบบรวมเข้าด้วยกัน มีการรวมระบบที่แตกต่างในแต่ละงานในบริษัท ให้สามารถจัดการทำงานที่เป็นระบบร่วมกัน มีส่วนประกอบข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้ใช้งานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญแทนที่จะเป็นการใช้งานที่มีราคาแพงกว่าที่กำหนด ซึ่งอาจต้องใช้การเขียนโปรแกรม หรือการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนใคร

นอกจากนี้การจำงผู้รวมระบบเพื่อรวมระบบย่อยต่ง ๆ เข้ากับโซลูชันแบบรมยังสามารถลดความยุ่งยกในกรทำสัญญา และการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้ ซึ่งอาจต้องซื้อแยกย่อยแต่ละระบบ และทำงานกับผู้ขายหลายราย ดังนั้นการรวมระบบจึงเป็นทั้งวิธีการจัดซื้อและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค

System Integration (SI) จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะงานด้านการผลิตในโรงงาน หรือการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่สนใจในการพัฒนาด้านนี้ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมั่นใจว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงจริง มีเป้าหมายที่จะให้เกิดทำงานที่ง่ายสะดวกเป็นระบบ ลดปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาด การวางระบบหากใช้อุปกรณ์เครื่องจักรมาช่วย จะยิ่งสร้างความมั่นใจในงานเกิดมาตรฐานที่แน่นอนสูง

------------------------------------------------------------------------