iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
Innovation ผลกระทบจากการพัฒนานวัตกรรม (Impact Innovation)

   

ผลกระทบของนวัตกรรมต่อการเติบโตของโลก นวัตกรรมมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมโลกในอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการสร้างความแตกต่างในทางธุรกิจหรืออัตลักษณ์ใหม่ในสินค้าและบริการ นวัตกรรมนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าการสร้างนวัตกรรมจะไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งยังขาดระบบนิเวศน์ในงานนวัตกรรมที่เพียงพอ โดยเฉพาะความเข้มแข็งในด้าน ข้อมูล ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี แนวคิดนวัตกรรมของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส (ดร.แดน) ได้แบ่งนวัตกรรมเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 นวัตกรรมความคิด (Ideation Innovation)

ระดับที่ 2 นวัตกรรมการปฏิบัติ (Implementation Innovation)

ระดับที่ 3 นวัตกรรมผลกระทบ (Impact Innovation)

ผลกระทบจากการพัฒนานวัตกรรม (Impact Innovation) ในระดับที่ 3 นั้น ดร.แดน ได้กล่าวสรุปผลกระทบที่สำคัญไว้ คือ

1) ผลกระทบของประสิทธิผล (output) หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตตามความมุ่งหมาย เป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการ ด้านการใช้งาน (functional needs) ด้านอารมณ์ (emotional needs) ด้านเหตุผล (rational needs) 

2) ผลกระทบของประสิทธิคุณ (outcome) หมายถึง นวัตกรรมที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่า โดยกำหนดเป้าหมายการสร้างนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญที่คุณค่าที่เกิดขึ้นมากกว่ามูลค่าที่ได้รับ ซึ่งต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่ช่วงแรกของกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยประเมินคุณค่าของนวัตกรรมต่อผู้ใช้ที่แท้จริง

3) ผลกระทบของประสิทธิสาร (outdo) หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบที่เลอค่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าโดดเด่น แตกต่างจากสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหมด การที่จะพิจารณาว่านวัตกรรมนั้นเลอค่าหรือไม่ อาจใช้คำถาม คือ นวัตกรรมมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนหรือไม่ นวัตกรรมมีส่วนทำให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมมากที่สุดหรือไม่ และนวัตกรรมมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติหรือไม่

4) ผลกระทบของประสิทธิคูณ (outburst) หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบทวีคูณ เป็นการระเบิดที่ทำให้เกิดผลกระทบแผ่กระจายไปเป็นวงกว้าง กลยุทธ์สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างผลกระทบของประสิทธิคูณ คือ การใช้แนวทางการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) หรือการสร้างนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างนวัตกรรม เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ทำให้การสร้างสินค้าต้นแบบรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำลง เป็นต้น

5) ผลกระทบของประสิทธิเขต (outbound) คือ นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบข้ามขอบเขต สร้างผลลัพธ์หรือส่งผลกระทบเชิงบวกออกไปนอกขอบเขตเดิม ทั้งขอบเขตในเชิงภูมิศาสตร์ และขอบเขตเชิงประเด็น อาจทำได้โดยการนำคนจากหลากหลายกลุ่ม หลากหลายความสนใจ หลากหลายบริบท หลากหลายเชื้อชาติและประเทศ รวมถึงความหลากหลายของศาสตร์และความรู้ มาร่วมกันสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับความต้องการและบริบทที่หลากหลาย เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก

6) ผลกระทบของประสิทธิกาล (outlast) หมายถึง นวัตกรรมที่ทำให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืนยาวนานข้ามกาลเวลา เป็นนวัตกรรมที่นำไปถึงความยั่งยืนที่แท้จริง เพราะสามารถเอาชนะผลแห่งกาละได้ นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบข้ามกาลเวลามักเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการ (Breakthrough innovation) เป็นการสร้างหรือใช้องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาและเป็นการสร้างความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงเล็กน้อย 

 

* ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643830

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Innovation การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

-------------------------------------------------