iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

money แผนกู้เงินให้ดีควรต้องกู้ไปใช้ในเรื่องอะไร

แผนแบบไหนที่ธนาคารอยากเห็นในการทำเอกสารยื่นขอกู้ การเริ่มทำธุรกิจนับว่าเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะการหาเงินมาลงทุน การขอสินเชื่อถือเป็นเรื่องยากเพราะหากไม่รู้ขั้นตอน เอกสารไม่เรียบร้อยและพร้อม การเข้าไปคุยกับธนาคารในการขอยื่นกู้ นั้นนับว่าเป็นไปได้ยาก โอกาสที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อมีน้อยมาก ดังนั้นในการติดต่อขอสินเชื่อธนาคารนอกเหนือจากเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อตามหลักทั่วไปแล้ว เอกสารที่ควรทำประกอบการนำเสนอธนาคารเพื่อให้ธนาคารพิจารณาประกอบการตัดสินใจอนุมัติการกู้ยืม ควรมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถแสดงให้ผู้ให้กู้เห็นว่า การกู้เงินในครั้งนี้ คือ การขอกู้เงินไปสร้างประโยชน์ นำไปสร้างมูลค่า สร้างผลตอบแทนกำไรให้กับผู้ขอกู้เงินหรือธุรกิจได้ การได้มาซึ่งเงินทุนหมุนเวียน แน่นอนว่าผู้ขอกู้เงินก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนทางการเงินที่มากขึ้น นั่นก็คือ ดอกเบี้ย (Interest) ดังนั้น เมื่อต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เหตุผลในการขอกู้เงิน ทางที่ดีก็ควรจะต้องได้รับการพิจารณาก่อนแล้วว่า ประโยชน์ที่ได้รับจะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือไม่ ควรจะเอาไปลงทุนด้านใด แต่อย่าลืมหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการอยู่หรือธุรกิจที่กำลังริเริ่มดำเนินการ มักหนีไม่พ้นความต้องการที่จะได้ "กำไร" การกู้เงินเพื่อการลงทุนกับธุรกิจที่ดีควรสร้างประโยชน์ให้กับผู้ขอกู้เงิน ควรมีลักษณะดังนี้

1. การกู้เพื่อนำไปสร้างรายได้ เพื่อสร้างประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสให้ได้ผลตอบแทนที่ดี สามารถนำมาซื้อสินทรัพย์ไว้ครอบครองได้ หรือแสดงให้เห็นว่าจะมีผลกำไร โดยใช้ค่า Leverage เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจจากเงินลงทุน การที่ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้จากการลงทุน เช่น โอกาสในการขยายธุรกิจ หรือโอกาสในการลงทุนในการผลิตโดยการนำวิธีการใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ และมากไปกว่านั้นรายได้ที่คาดว่าจะสามารถทำได้นั้นต้องมากกว่าต้นทุนหรือดอกเบี้ยที่ต้องเสียไป

2. การกู้เพื่อนำมาลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) ปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการทำธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีความล้ำสมัย สามารถถูกพัฒนามาจากมนุษย์ได้ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่กิจการควรพิจารณาเพื่อการลงทุน แม้จะไม่ได้สร้างเม็ดเงินให้เห็นเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วเหมือนการลงทุนในอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรแต่ความรู้ความสามารถก็สามารถต่อยอด และช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และบริการได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญคือการคัดเลือกบุคลากร โดยเลือกบุคลากรที่จงรักภักดี นำความรู้ ความสามารถมาใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการ หรือดีที่สุดอาจจะเป็นการลงทุนเพื่อสร้าง องค์ความรู้ (knowledge) ให้กับเจ้าของกิจการเอง และมีแนวทาง

3. การกู้เงินมาเพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาว เป็นการขอกู้เงินเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างความมั่นคงให้แก่กิจการได้ในระยะยาวเช่น การกู้เงินเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร การกู้เงินเพื่อการลงทุนในที่ดินหรือการกู้เงินเพื่อการลงทุนในอาคารสำหรับจัดเก็บสินค้า เป็นต้น โดยการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากเป็นทรัพย์สินที่คงทนถาวรแล้ว ยังสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับกิจการได้ในอนาคต เช่น เพิ่มกำลังการผลิต หรือการปล่อยเช่าที่ดินหรืออาคาร เป็นต้น

โดยสรุปจะเห็นว่าการที่จะกู้เงินนั้นควรที่จะต้องคิดไตรตรองให้รอบคอบ ควรทำเมื่อมีความจำเป็นในการขอกู้เงินเพื่อมาลงทุนหรือสร้างประโยชน์ ผู้ขอกู้ไม่ควรละเลยกับการตั้งประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับ หรือผลกระทบที่จะต้องมีในการกู้เงินมาใช้จ่ายหรือลงทุนในการประกอบการ โดยควรต้องพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าสามารถหาผลกำไรหรือมีประโยชน์ที่มากกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแน่นอน จะเห็นว่าการเขียนเอกสารแผนธุรกิจที่ดีมีความสมบูรณ์ครอบคลุมในการทำธุรกิจ จะสร้างความมั่นใจให้กับธนาคารว่าผู้กู้มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจจริง จะสามารถดำเนินงานโดยใช้เงินที่กู้ไปได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และจะสามารถนำเงินที่กู้ไปจากธนาคารมาใช้คืนได้ตามที่ทำสัญญา จึงจะมีโอกาสปล่อยให้กู้ได้ง่าย

ที่มา
www.iok2u.com

----------------------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward