iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
SET รวมเรื่องราวหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
 
รวมเรื่องราวหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/

SET ความแตกต่างระหว่างตลาดหลักทรัพย์ MAI และ SET

SET มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization หรือ Market Cap.)

SET ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group Index and Sector Index)

SET SET50 Index ดัชนีราคาหุ้นที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง

SET SET100 Index ดัชนีราคาหุ้นที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง

SET sSET Index ดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ ซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100

SET SETHD ดัชนีราคา High Dividend 30 Index

SET SETCLMV ดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV 

SET SETTHSI ดัชนี SET THSI หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI)

SET SETWB ดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวกลุ่มหลักทรัพย์ 30 ใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ (Well-Being Index)

SET โครงสร้างการจัดกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

SET สัญลักษณ์เตือนล่วงหน้าสำหรับหุ้นที่จะมีเหตุการณ์ CA (Corporate Action)

-

-

-

-

 

อ้างอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/

ที่มาภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

SET รวมเรื่องราวหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---------------------------------------------