iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
SET กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials: FINCIAL) 

 

ธุรกิจการเงิน (Financials: FINCIAL)

Financials (ธุรกิจการเงิน) กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย เป็นต้น

6. Banking (ธนาคาร) ผู้ที่ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=scb&language=th&country=TH

- TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=tcap&language=th&country=TH

- TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=tisco&language=th&country=TH

- KKP : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=kkp&language=th&country=TH

- KTC : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=ktc&language=th&country=TH

- ...

 

7. Finance & Securities (เงินทุนและหลักทรัพย์) ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ลิสซิ่ง เช่าซื้อ แฟกเตอริ่ง บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการบริโภค บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บรรษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ (ในกรณีของการเช่าซื้อจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง)

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=jmt&language=th&country=TH

KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=kgi&language=th&country=TH

- ...

 

8. Insurance (ประกันภัยและประกันชีวิต) ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ประกันภัย พ.ร.บ. ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการในลักษณะเดียวกัน ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=tqm&language=th&country=TH

THREL : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=threl&language=th&country=TH

TIP : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=tip&language=th&country=TH

- ...

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

การจัดกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

SET กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry: AGRO)

SET กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products: CONSUMP)

SET กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials: FINCIAL)

SET กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials: INDUS)

SET กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction: PROPCON)

SET กลุ่มทรัพยากร (Resources: RESOURC)

SET กลุ่มบริการ (Services: SERVICE)

SET กลุ่มเทคโนโลยี (Technology: TECH) 

อ้างอิงจาก 

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/

ที่มาภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

SET รวมเรื่องราวหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---------------------------------------------