มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization หรือ Market Cap.) คือ มูลค่าของหลักทรัพย์ที่มีตามราคาตลาดในขณะนั้น Market Cap. คํานวณจาก ราคาปิดของหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนปัจจุบัน (Listed Shares) ใช้เป็นค่าที่บอกมูลค่าตลาดหรือขนาดของบริษัท ว่าเป็นหุ้นขนาดไหน ใช้ในการพิจารณาร่วมในการลงทุน เช่น หุ้นมีขนาดใหญ่ก็จะมีความมั่นคงแตาเติบโตช้า ส่วนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตแต่ความมั่นคงหรือความเสี่ยงมีสูง

Market Capitalization =  ราคาปิดของหลักทรัพย์ x จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนปัจจุบัน

ที่มาภาพ https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/market-cap/

หุ้นที่มี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) สูง หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาก็จะส่งผลกระทบกับตลาดมากกว่าหุ้นที่มี Market Cap. ต่ำ จากภาพแสดงสัดส่วน Market Cap. แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่ากลุ่มพลังงาน มี Market Cap. ใหญ่ที่สุดในตลาด คิดเป็นสัดส่วนกว่า 21% รองลงมาคือกลุ่มธนาคาร (Bank) มีสัดส่วน Market Cap. 11% 

ที่มาภาพ https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/market-cap/