iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

แนวทางพัฒนาขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิตอล แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

แนวทางพัฒนาขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิตอล แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 สู่อนาคตประเทศไทย จากยุคปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy) ถึงเป็นส่วนที่สำคัญและเป็นฐานรากในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล 

โดยในแผนจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในงด้านดิจิตอลมากึ้น สนับสนุนให้มีการทำธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐในงานด้านดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นด้วย

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ ให้สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ให้ตอบสนองรองรับและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต มีการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้เกิดมีความมั่นคงปลอดภัยในภาคการเงินและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกำหนดให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป

ที่มา เอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2560 ของ สศช. เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- Web: www.iok2u.com

- FB: https://www.facebook.com/iok2u

- Line: @iok2u.com

- Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.