DS_22004_AMS_ข้อมูลบุคคลากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   

DS_220040410_AMS เป็นข้อมูลสรุปจำนวนบุคคลากรของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสรุปข้อมูลในส่วนของ ประเภท หน่วยงานศูนย์ภูมิภาค เพศ และชื่อ-สกุล ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการงานบุคคลต่อไป

จัดทำโดย : Kiattiphong Udomtanateera

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th ระบบ AMS

---------------------------------------------

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ตารางอ้างอิง
....

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

ดูข้อมูลหน้ารายงาน Dash Board ที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------