Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

WIM การวิเคราะห์จัดแบ่งตามฤดูกาล ขึ้นอยู่กับความต้องการตามฤดูกาล (SOS Analysis)

การวิเคราะห์จัดแบ่งตามฤดูกาล (SOS Analysis) คือ การจัดกลุ่มตามฤดูกาล นิยมใช้ในงานการจัดการคลังสินค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการการจัดการเตรียมคลังให้พร้อมกับความแปรผันที่เกิดตามฤดูการ ความสามารถที่มีการแปรผันไปตามฤดูกาล กำหนดได้ชัดเจนแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ในฤดูกาล (Seasonality) และอยู่นอกฤดูกาล (Off Seasonality) ซึ่งจะใช้ทั้งในส่วนของผู้จำหน่าย (Supply) และส่วนของลูกค้า (Demand) การแปรผันการฤดูการหากมีการบริหารจัดการที่ดี จะช่วยในการปริหารวัตถุดิบในการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่งกระจายสินค้าที่เหมาะสมได้ การวิเคราะห์ SOS สามารถเลือกได้เมื่อเราต้องการกำหนดฤดูกาลของสินค้าและฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ในส่วน

- ฤดูกาลส่วนผู้จำหน่าย (Supply) เช่น กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม ที่มีช่วงระยะเวลาที่ออกชัดเจน จะมากและน้อยแปรเปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาล เป็นต้น

- ฤดูกาลส่วนของลูกค้า (Demand) เช่น ชุดนักเรียนจะมียอดจำหน่ายมากในช่วงเปิดเทอม หรืออุปกรณสงการณต์ที่มีช่วงระยะเวลาขายเพียงช่วงต้นเดือนเมษายน เป็นต้น

การจัดการตามฤดูกาล จะใช้ระบุรายการที่สามารถจัดหาและใช้งานได้ โดยจะมีเฉพาะในช่วงเวลาจำกัดของแต่ละปี และมีช่วงระยะเวลาที่หมุนเวียนกลับมาที่ค่อนข้างจะแน่นอนทุกปีเช่น ผลไม้พวก ทุเรียน สับปะรด มะม่วง ที่จะมีมากเฉพาะในช่วงฤดูกาลหน้าร้อนเท่านั้น หากต้องการวางแผนจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อให้มีเพียงพอใช้งาน การระบุรายการที่เป็นตามฤดูกาลจะมีค่าใช้จ่าย แตกต่างกับการออกแบบให้มีพร้อมในการใช้งานตลอดทั้งปี และค่าใช้จ่ายที่มีในการจัดการสิ่งเป็นนอกฤดูกาลมักจะค่อนข้างสูง 

การจัดการกับรายการที่อยู่นอกฤดูกาล การจัดการควบคุมสินค้าคงคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลมีหลายวิธี การที่จะใช้แต่ละวิธีเน้นวิธีการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นหลัก เพื่อนำมาดำเนินการควบคุมสินค้าคงคลังแบบมีช่วงฤดูกาล 

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-----------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง คลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง คลิกที่นี่

WIM คลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse & Inventory management)

-------------------------------------------------

 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com