Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงทางเทคโนโลยี (Technology Risk)

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) การดำเนินธุรกิจทุกขนาดทุกประเภท มีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงสำคัญอยู่เสมอ ผู้บริหารในธุรกิจจึงควรต้องทำความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ที่อาจจะมีเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

การรับรู้ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดียังช่วยให้ สามารถเตรียมการรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดล่วงหน้าได้ และเมื่อความเสี่ยงเริ่มเข้ามาส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การเตรียมรับมือเหตุการณ์ล่วงหน้าจะสามารถทำให้ควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบที่จะเกิดได้ดีกว่า มีการสูญเสียที่ลดน้อยลง เสียเวลาในการแก้ไขปัญหาและปรับตัวสั้นกว่า และยังช่วยสกัดกั้นผลกระทบมิให้ไปถึงตัวลูกค้าได้ดีกว่า

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

ความเสี่ยงเชิงระบบ (Systematic Risk) ที่กระทบต่อกิจการหลายกิจการพร้อมกัน เป็นความเสี่ยงที่มาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านตลาดทุกธุรกิจหรือโดยรวมทุกอุตสาหกรรม หรือภัยธรรมชาติที่กระทบทั้งพื้นที่

ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเชิงระบบ กระทบต่อกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ แต่กิจการในธุรกิจอื่นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบด้วย

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่า (Value) ของกิจการ ต่อมูลค่าของแบรนด์ ต่อการดำรงอยู่ของกิจการหรือไม่ การดำเนินธุรกิจควรพิจารณาประเด็นของความเสี่ยงในหลายด้านให้เพียงพอ ซึ่งประเด็นของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่น 

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี (Technology Risk) ในหลายกิจการการเชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถทำงานบนระบบงานและฐานข้อมูลได้ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งต้องการการ Up-date อยู่ตลอดเวลา มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้ความเสี่ยงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและระบบงาน การบริหารจัดการ อาจเป็นการบริหารข้อมูล ให้มีการสำรองเก็บเข้าระบบสำรองไว้อย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น การมีอุปกรณ์ปั่นไฟที่ทำให้ระบบงาน อุปกรณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีของอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องของความล้าสมัยไป ความทันสมัยไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี การพึ่งพาผู้ขายในการแก้ไขการทำงานของเทคโนโลยี

-----------------------------------------------

 

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

Facebook iOK2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
iOK2ucom Fanpage Facebook
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
อัลปั้มภาพ
Kiattiphong Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
google
Fanpage KKUGTA
Orapin Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com