ขั้นตอนการให้คำปรึกษาสถานประกอบการที่ยังไม่มีระบบ ERP

โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ดำเนินการโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดขั้นตอนการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ ที่ยังไม่มีระบบ ERP เน้นการให้คำปรึกษาในการจัดทำ Business Flow การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน การสรรหาซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนถ่ายทอดทักษะการบริหารโครงการและติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ

โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล” ด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการตามศักยภาพและความพร้อมด้านการใช้ระบบ ERP ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 2 ประเภท ดังนี้

1) สถานประกอบการที่ยังไม่มีระบบ ERP เน้นการให้คำปรึกษาในการจัดทำ Business Flow การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน การสรรหาซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนถ่ายทอดทักษะการบริหารโครงการและติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ

2) สถานประกอบการที่มีระบบ ERP แล้วแต่ใช้งานไม่ประสบผลสำเร็จหรือใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เน้นการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงานให้ตอบรับกับระบบ ERP ที่ใช้อยู่ การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ การให้คำปรึกษาในการขยายผลการใช้งานระบบ ERP และการเชื่อมโยงระบบระหว่าง Module เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- Web: www.iok2u.com

- FB: https://www.facebook.com/iok2u

- Line: @iok2u.com

- Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Big Brother DIP
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อัลปั้มภาพ
google
Kiattiphong Udomtanateera
Orapin Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
Fanpage KKUGTA
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>