Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Coding นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย

 

 

นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นรากฐานสำคัญของทุกอาชีพเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทุกคนควรจำเป็นต้องมีความรู้ด้านโลกสมัยใหม่ การเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่จะต้องมีการใช้ความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิด โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคำนวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม เพราะภาษาโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่จุดประสงค์ที่สำคัญ คือ การสอนให้เด็กคิดและเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ เป็น และมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และนำการเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหา หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ

นโยบายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ การเขียนโค้ด (Coding) ของประเทศไทย สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังคมในยุคนี้เป็นสังคมยุคดิจิทัลที่สื่อและเทคโนโลยี่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต โลกถูกย่อให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วนั้นส่งผลต่อวิธีคิดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงคนสูงวัยการอยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลต้องมีการปรับตัวอย่งไร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันเทคโนโลยี สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น ต้องพัฒนาความรู้ มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นตง ๆ ในโลกออนไลน์ เพื่อนำมาสู่การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเท่าทันสถานการณ์ต่อการเติบโตของสังคม โลกธุรกิจและบริการออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนรูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริการทางด้านสุขภาพทั้จากภาคเอกชนและภาครัฐ การเพิ่มโอกาสด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ การปรับตัวเพื่อเป็นคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลรวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดให้เท่ทันอย่งสร้างสรค์ ผสมผสานการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลและความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายภายใต้แนวคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ ในฐานะคนไทยควรรักษาความเป็นตัวตนด้วยสติปัญญ ไม่เชื่อหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร้เหตุผล การแสดงเอกลักษณ์ของตนเองในเชิงเพื่อพัฒนา ต่อยอด และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสังคมภายใต้ความแตกต่างทางความคิดจากคนอื่น ๆ แต่ยังคงเหลือพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างสร้างสรค์อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล Computer Science เป็นรากฐานสำคัญของทุกอาชีพเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลคนไทยจำเป็นต้องมีความรู้ด้านโลกสมัยใหม่ การเรียน Computer Science ไม่ได้เรียนเขียนโปรแกรมท่านั้น แต่เป็นการเรียนด้วยการใช้สมองสร้างสรค์ผลงานในการทำงาน รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ด้วย ซึ่ง Computer Science จะสร้างเด็กไทยทั่วประเทศให้มีรากฐานความคิดด้าน Computer Science ที่แข็งแกร่ง เพราะว่ารากฐานความคิดด้าน Computer Science ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไร เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือไม่จะเป็นรากฐานความคิดที่ดี เป็นกระบวนการความคิดที่เป็นรากฐานสำคัญของทุกเรื่อง

แนวคิดเชิงคำนวณเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เด็กทุกคนควรเรียน Computer Science ก็เพราะในโลกนี้เราถูกล้อมรอบด้วยเทคโนโลยี่มากมาย คอมพิวเตอร์เป็นรากฐานของระบบการศึกษา เป็นสิ่งที่ครูและนักเรียนต้องใช้ และเหตุผลที่สำคัญคือเราจะให้เด็กเรียนรู้ว่าจะ "สร้าง" อย่างไร เพราะหากเค้าเรียนรู้ที่จะสร้าง ก็จะสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย และเหตุผลที่สำคัญมาก ๆ คือเมื่อตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปมีการคาดการณ์ว่าอีก 15 ปี ครึ่งหนึ่งของตลาดแรงงานจะถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเราจะต้องเตรียมเด็กให้พร้อมสู่การทำงานทุก ๆ ปีเราจะเห็นได้ว่า Computer Science เพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ อีก 5-10 ปี คาดว่างานต่าง ๆ จะต้องใช้ Computer Science มากขึ้น และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อนักเรียนเรียนจบไปจะได้รับการเตรียมพร้อม มีทักษะดีพอที่จะไปทำงานด้านดิจิทัล

ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเพิ่มวิทยาการคำนวณเข้ามาโดยมีขอบเขตของการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ว่าเน้นใน 3 องค์ความรู้ ดังนี้

- การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เป็นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิดโดยวิธีคิดแบบวิทยาการคำนวณนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม เพราะภาษาโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่จุดประสงค์ที่สำคัญกว่าคือการสอนให้เด็กคิดและเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ เป็น จนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

- พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นการสอนให้รู้จักเทคนิควิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะในยุค 4.0 จะเน้นในด้านระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือคมนาคม ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน และประยุกต์สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม

- พื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) เป็นทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล แยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นความจริงหรือความคิดเห็น โดยเฉพาะข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลนนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ทางปัญญาต่าง ๆ เพื่อให้เด็กใช้ช่องทางนี้ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย

Coding คือ การเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC C, Pascal, Assemble เป็นตั้น ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเขียนโปรแกรม เราเรียกโค้ดที่ได้ว่า Source code และเมื่อเราทำการ Coding แล้ว เราจะนำเอาโค้ดที่ได้ไปทดสอบและประมวลผล เพื่อดูว่าโปรแกรมที่ได้จากการ Codig นี้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ ก่อนจะนำโปรแกรมที่เรียบร้อยแล้วไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

 

 

------------------------------------------------- 

ที่มาข้อมูล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  https://www.depa.or.th

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding Skills) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Coding การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding Skills) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com