Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Learning ขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ E-Learning (Steps for E-Learning Development)

   

ขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ E-Learning

การดำเนินงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ E-Learning เริ่มจากการกำหนดขั้นตอนการกำหนดการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบในการดำเนินงาน และรูปแบบข้อมูลที่จะได้ เพื่อนำไปลงระบบ E-Learning สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ E-Learning มีหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาความต้องการและข้อเสนอ กำหนดการทำงานด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เน้นความรู้ที่ใช้ในการทำงาน ในเบื้องต้นคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ประธานคณะทำงาน, คณะทำงาน, ทีมทำงานระบบการเรียนรู้, ทีมพัฒนาระบบการเรียนรู้ E-Learning เป็น เลขาคณะทำงาน โดยคณะทำงานที่แต่งตั้งมีหน้าที่ประกอบด้วย

- กำหนดนโยบายในการจัดการเรียนรู้ เน้นในส่วน E-Learning

- กำหนดหัวข้อและเรื่องหลักสูตร ที่ควรมีเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

- สนับสนุนการเรียนรู้ในองค์กรผ่านระบบ E-Learning

- ติดตามประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการเรียนรู้ E-Learning และปรับปรุงการดำเนินงาน

2. กำหนดแผนและจัดการประชุมคณะทำงานระบบการเรียนรู้ เพื่อกำหนดวางแผนการทำงานร่วมกัน แนะนำตัวแทนของกลุ่มให้ทราบวัตถุประสงค์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเป้าหมายในการทำงาน และรวบรวมแนวคิดเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน

3. จัดทีมทำงานจากตัวแทนทุกกลุ่มให้ร่วมดำเนินการ กำหนดตัวแทนที่รับผิดชอบและดูแลการลงข้อมูลและประสานงานระบบข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม เน้นหน้าที่ดูแลในส่วนที่เป็นงานของกลุ่มตัวเองเป็นหลัก การมีตัวแทนกลุ่มจะเป็นศูนย์ประสานงานที่ดี ง่ายในการติดต่อประสานงาน และการติดตามจัดเก็บข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง

4. คณะทำงานระบบการเรียนรู้ กำหนดและออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้โดยจัดกลุ่มความรู้ที่ต้องใช้ในงานสำนักกำหนดรหัสให้กับวิชาที่มี เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรและแยกผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องตามความชำนาญงาน

5. กำหนดทีมโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ E-Learning เพื่อดูแลงานเฉพาะมีหน้าที่ทำงานด้านเป็นเลขาคณะทำงาน และจัดเก็บติดตามรวบรวมข้อมูลความรู้ไว้ที่เดียว รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยปลอดภัยและบริหารจัดการข้อมูลนำเสนอ คณะทำงานระบบการเรียนรู้

6. กำหนดแนวปฏิบัติและนโยบาย ในการจัดการที่จะนำเอกสารในระบบ E-Learning ขึ้นบนระบบเพื่อให้สามารถใช้ได้ง่ายเช่น เอกสารการบรรยาย ผลการศึกษาโครงการต่างๆ เอกสารรายงานศึกษาที่เกี่ยวกับโครงการ เป็นต้น และกำหนดนโยบายส่งเสริมการเข้ามาใช้งานระบบ E-Learning เน้นให้บริการดาวน์โหลดผ่านเครือข่าย เพื่อลดปัญหาการจัดพิมพ์เอกสารที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีจำนวนจำกัด

7. กำหนดหน้าที่ในงานเรียนรู้ แนวทางขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยประกาศให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน และกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบจัดการระบบ E-Learning

8. สร้างความคุ้นเคยให้กับทีมงานและผู้ใช้ ที่นำเอาระบบเข้ามาดำเนินการโดยพยายามนำเสนอให้เห็นประโยชน์ของการใช้งานระบบข้อดีที่มี, ข้อเสียที่เคยมี และความแตกต่างในด้านดีที่จะเกิดในการปรับเปลี่ยนการดำเนินการ และมีแผนการดำเนินงานค่อยปรับเปลี่ยน กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความคุ้นเคยกับการทำงานในระบบเดิม ได้ค่อยปรับตัวและสามารถทำงานเข้ากับระบบใหม่ได้ต่อไป

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

E-Learning การเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) รวมข้อมูล

------------------------------------------------- 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com