Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Learning การกำหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในงานระบบ E-Learning (Groups in E-Learning)

  

การกำหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในงานระบบ E-Learning

การดำเนินงานระบบ E-Learning แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการดำเนินงานที่แตกต่างกันตามหน้าที่และสิทธิ์ที่ได้รับได้แก่

1 ผู้บริหารระบบ (Administrator) เป็นผู้ดูแลในส่วนการบริหารโปรแกรมระบบและอุปกรณ์ มีหน้าที่จัดหาพื้นที่เก็บข้อมูล ติดตั้งระบบ Moodle ลงบน Server และทำการดูแลบำรุงรักษาระบบ กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ การสำรองข้อมูล การจัดการสมาชิกระบบ และการจัดการด้านความปลอดภัยของระบบ การทำงานในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

- จัดหาพื้นที่ Server ในการเก็บข้อมูลระบบ โดยได้นำระบบ E-Learning ไปวางไว้ที่ศูนย์ให้บริการเว็บไซต์ (Web Hosting) โดยเลือกผู้ดูแลที่เน้นการให้บริการกลุ่มระบบ E-Learning โปรแกรม Moodle โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเป็นการเช่าใช้พื้นที่ขนาดตามที่ใช้งานจริง และมีมาตรฐานการทำงานที่รองรับ Moodle ได้อย่างเหมาะสม

- ดำเนินการลงข้อมูลใน Server ที่เตรียมไว้ ทำการติดตั้งระบบ Moodle เพื่อใช้เป็นระบบบริหารการเรียนรู้ตามที่กำหนด

- ติดตามดูแลบำรุงรักษาระบบ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการติดตั้งโมดูลสนับสนุนเพิ่มเติมตามงานที่กำหนด

- กำหนดค่าสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้แก่ กำหนดสิทธิ์สมาชิกและพื้นที่สำหรับการใช้งาน กำหนดค่าด้านความปลอดภัย กำหนดนโยบายการใช้งานระบบ E-Learning

- ดูแลการจัดการด้านความปลอดภัยของระบบป้องกันไวรัส ติดตามการใช้งานระบบให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา และเป็นผู้จัดทำการสำรองข้อมูลระบบ โดยกำหนดแผนการสำรองข้อมูลสม่ำเสมอทุกเดือน

- ดูแลการจัดการสมาชิกในระบบ โดยเป็นผู้จัดกลุ่มผู้สอนหมวดวิชากำหนดสิทธิ์และช่วยแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งาน

- ร่วมประชุมออกแบบหลักสูตรการเรียน ร่วมกับคณะทำงานระบบการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2 ผู้จัดการศูนย์ E-Learning (Manager) ทำหน้าที่กำกับดูแลในส่วนการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นเสมือน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ ดูแลจัดโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในหน่วยงาน และกำหนดผู้สอนในรายวิชาการทำงานในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

- เป็นผู้ทำหน้าที่บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนเช่น การร่วมประชุมออกแบบหลักสูตรและโครงสร้างการเรียนการสอนในองค์กร สร้างหลักสูตรต้นแบบ (Course Template) ของหน่วยงาน

- เพิ่มเติมสมาชิก กำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา กำหนดสิทธิ์และบทบาทผู้ใช้งานในระดับต่าง กำหนดสิทธ์การเป็นผู้สอนหรือครู

- เป็นผู้กำหนดค่าเริ่มต้นหรือค่าที่จำเป็นให้กับระบบและค่าอื่นๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามสิทธิที่ได้รับ ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรต้นแบบ และการใช้งานในระบบผู้สอน

- ประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนรู้ในองค์กร และช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้สอนและผู้เรียนในระบบ

- จัดทำโครงการเกี่ยวกับระบบ E-Learning เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบเช่น การพัฒนาสื่อการสอนประกอบบทเรียน E-Learning หรือโครงการประกวดวิชา E-Learning ยอดเยี่ยมเป็นต้น

- สรุปรายงานการใช้งานระบบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขั้นตอนการทำงาน ผู้จัดการศูนย์ E-Learning (E-Learning Manager Process)

3 ผู้สร้างรายวิชา (Course Creator) กลุ่มนี้ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ e-Learning มีหน้าที่เป็นผู้กำหนดหมวดวิชา แผนการทำงาน และพิจารณาเนื้อหาความรู้ โดยสิทธิทำงานในระบบจะทำได้ตามที่ผู้จัดการศูนย์ E-Learning กำหนดสิทธิ์ให้ การทำงานในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

- กำหนดหมวดวิชา แผนการทำงาน พิจารณาเนื้อหาความรู้ เพื่อนำมาสร้างรายวิชาที่จะเปิดสอน

- กำหนดสิทธิ์ให้ ทีมทำงานระบบการเรียนรู้ ให้รับผิดชอบวิชาเรียนตามความชำนาญเชี่ยวชาญของแต่ละคนในงานที่รับผิดชอบ

- ประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนรู้ในหลักสูตร จัดทำกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเรียนในหลักสูตร และพิจารณาช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้สอนและผู้เรียนในหลักสูตร

- กำหนดหลักสูตรความรู้ในรายวิชาและการกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบ ในการจัดการบทเรียนในแต่ละรายวิชาซึ่งยังมีเพียงบางส่วนในอนาคตยังสามารถเพิ่มเติมความรู้ได้อีกต่อเนื่อง

4 กลุ่มผู้สอนหรือผู้สร้างเนื้อหา (Teacher) โดยตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะทำงานระบบการเรียนรู้ หรือเป็นผู้ที่ถูกกำหนดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่จัดบริการจัดการหลักสูตร การทำงานในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

- กำหนดวิชาเลือกหลักสูตร ปรับสภาพหลักสูตรให้เหมือนการสอนในห้องเรียน แนะนำภาพรวมหลักสูตร เป็นผู้ตอบคำถาม ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน

- เริ่มรับสมัครสมาชิกเข้าเรียนในรายวิชา โดยกำหนดได้ว่าจะให้ผู้เรียนจะสมัครเข้าเรียนด้วยตนเองหรือจะใส่ผู้เรียนเองก็ได้ การพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้เรียนอาจมีในหลักสูตร และบางหลักสูตรก็อาจจะมีการเปิดทั่วไปคือสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทันที

- กำหนดเนื้อหาและสื่อประกอบการสอน เพิ่มเนื้อหาบทเรียนเช่น ข้อมูลรายวิชา ใบเนื้อหา เอกสารประกอบการสอน สร้างหลักสูตรกำหนดลักษณะของวิชาที่จะสอนด้วยตนเอง และเริ่มเพิ่มเอกสารบทเรียนและลำดับเหตุการณ์ตามความเหมาะสม หรือสร้างเนื้อหาใน SCORM แล้วนำเข้าได้สู่ระบบ

- กำหนดกลุ่มให้กับผู้เรียน เพื่อสะดวกในการประเมินผลการเรียน หรือยกเลิกผู้เรียนในรายวิชา ถ้าพบว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่น กระดานข่าว คำศัพท์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ เตรียมเอกสารประกอบการสอน สร้างใบงานและแบบประเมิน ประกาศข่าวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เพิ่มรายการนัดหมาย หรือกิจกรรม แสดงด้วยปฏิทิน

- เป็นผู้ให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรม ติดตามดูพฤติกรรมผู้เรียนและประเมินผล ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความถี่ในการอ่านบทเรียน หรือคะแนนในการสอบ

- ทำการสำรองข้อมูลในวิชา และนำข้อมูลที่สำรองกลับมากู้คืนกรณีมีปัญหา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ E-Learning (Steps for E-Learning Development)

5 กลุ่มผู้เรียน (Student) เป็นกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้แต่ละเรื่อง สามารถเข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ผู้สอนกำหนดให้สิทธิ์ มีหน้าที่เข้าศึกษาแหล่งข้อมูล เรียนหัวข้อต่างๆ ทำแบบฝึกหัด ตามที่ได้รับมอบหมาย และทำกิจกรรมตามแผนการสอน การทำงานในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

- สมัครสมาชิกด้วยตัวเอง รออนุมัติการเข้าเป็นสมาชิก บางวิชาสามารถสมัครและเข้าเรียนได้ทันที

- เมื่อ Login เข้าระบบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ และสามารถเรียนรู้ละร่วมกิจกรรมได้ตามสิทธิที่มีการกำหนดไว้ให้

- มีหน้าที่เข้าเรียนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดสิทธิ์ให้ เรียนรู้จากอ่านเอกสาร หรือบทเรียน ที่ผู้สอนกำหนดให้เข้าไปศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

- ฝากคำถาม หรือข้อคิดเห็น หรือสนทนาระหว่างครูและนักเรียน

- ร่วมทำกิจกรรมตามแผนการสอนที่มี ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายเช่น แบบฝึกหัด หรือส่งการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมายและส่งในระยะเวลาที่กำหนด

- ร่วมทำแบบทดสอบ (ถ้ามี) หรือทำกิจกรรมอื่นที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้เช่น กระดานสนทนา กระดานข่าว แบบสอบถาม เป็นต้น

- พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สอน เพื่อนนักเรียนในวิชา หรือสมาชิกในกลุ่ม

6 กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (Guest) หมายถึงผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์ Login เข้าสู่ระบบ จะมีสิทธิ์ใช้งานได้ตามแต่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ สามารถเข้าเรียนได้เฉพาะวิชาที่อนุญาต และถูกจำกัดสิทธ์บางส่วนในการทำกิจกรรม เมื่อเข้าดูที่หน้าเว็บไซต์ก็จะมีสิทธิ์ใช้งานได้ตามแต่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ สามารถดูข้อมูลได้พียงบางส่วน หรืออาจเข้าเรียนได้เฉพาะวิชาที่อนุญาต และถูกจำกัดสิทธ์บางส่วนในการทำกิจกรรม

 

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

E-Learning การเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) รวมข้อมูล

------------------------------------------------- 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com