การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)

 

 

การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) การศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ สร้างความรู้ ทักษะ และต่อยอดการเรียนรู้สู่คุณวุฒิการศึกษา โครงการภายใต้ “แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพราะความรู้ใหม่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน ทฤษฏีและการค้นพบใหม่ ๆ เกิดขึ้นในทุก ๆ วินาที การเรียนรู้ตลอดขีวิต จึงเป็นทักษะที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

Thai MOOC คือ ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจำนวนรับ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า Thai MOOC เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนความรู้ที่สนใจได้โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใด ๆ

ใครเป็นผู้ผลิตรายวิชาและผู้สอนใน Thai MOOC รายวิชาใน Thai MOOC ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ทั้งจากคณาจารย์สถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ ของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยและจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมหรือผู้เชี่ยวชาญในงานอาชีพและผู้ผลิตเนื้อหาเหล่านี้รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้สอน

Thai MOOC เหมาะสำหรับใครบ้าง Thai MOOC เป็นการศึกษาแบบเปิดสำหรับประชาชนไทยทุกคน ตั้งแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกระดับชั้น ประชาชน ทุกกลุ่ม ทั้งในวัยทำงานจนถึงผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุจากการทำงานก็สามารถเรียน Thai MOOC เพิ่มเติมความรู้เพิ่มโอกาสงาน ประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพตัวเองได้

มีอะไรให้เรียนใน Thai MOOC และเรียนแล้วจะได้อะไร รายวิชาที่มีให้บริการการเรียนรู้ใน Thai MOOC มีทั้งรายวิชา ที่เปิดทำการสอนในสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัย รายวิชาเพื่อการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพต่าง ๆ รายวิชาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต รายวิชาความรู้เพื่อการทำงานหรือพัฒนา ศักยภาพในการทำงาน รายวิชาด้านสังคม เช่น การพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิต และการใช้ภาษาต่าง ๆ โดยในระยะแรกรายวิชาใน Thai MOOC จะเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเพื่อการศึกษาต่อเนื่องในวิชาชีพต่าง ๆ รายวิชาเพื่อการพัฒนาตนเองและรายวิชาเพื่อการดำรงชีพประกอบอาชีพ 

-------------------------------------------------

Attachments:
Download this file (รายละเอียดThai-MOOC-2.pdf)รายละเอียดThai-MOOC-2[คู่มือ Thai MOOC การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ]531 kB