Industry 4.0 Readiness แบบตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

การตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Readiness) จากที่ผ่านมาได้กล่าวถึงอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) กันมากมาย และเมื่อรัฐบาลไทยได้นำเอาคำว่า 4.0 มาใช้ในการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยประกาศจะนำพาประเทศและเศรษฐกิจก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ทำให้หลายบริษัทหรือหน่วยงานต่างก็แข่งขันกันกำหนดเป้าหมายองค์กรโดยใช้ 4.0 ต่อท้ายกันเต็มไปหมด เกิดปัญหาว่าความเข้าใจในนิยามหรือเป้าหมายในคำว่า 4.0 ที่มีนั้น เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่มีการกำหนดรูปแบบนิยามคำว่า อุตสาหกรรม 4.0 ไว้ชัดเจนเพียงไร 

ในที่นี้จะขอยกแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 โดยอ้างอิงแนวคิดจากของ ประเทศเยอรมันนี ซึ่งถือว่าเป็นต้นตำหรับของคำว่า Industry 4.0 และนำมาเพื่อใช้กำหนดตัวเทียบวัด ประเมินความสามารถ และใช้สร้างตัวชี้วัดเพื่อวางแผนไปสู่เป้าหมาย เพราะการกำหนดขอบเขตนิยามที่ชัดเจน จะช่วยทำให้คนทำงานในองค์กรมีความใจในระดับความสามารถของตนเองได้ดีมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน และมองเห็นปัญหาแนวทางในการเดินสู่เป้าหมายที่ตรงกันได้ดี 

โมเดลการตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (The Readiness Model) เป็นแนวคิดในการที่จะประเมินความพร้อมของตนเองและใช้ไปเปรียบเทียบบริษัทกลุ่มเดียวกัน หรือบริษัทที่มีความสำเร็จในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 หลักสำคัญที่ใช้ในการประเมินอุตสาหกรรม 4.0 ในที่นี้ใช้ 6 เรื่องได้แก่

1. ยุทธศาสตร์และการจัดองค์กร (Strategy and organization) โดยดูที่การกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้างองค์กร และแนวคิดและวัฒนธรรมที่มีในองค์กร ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

2. โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory) โดยจะดูองค์ประกอบที่มีในโรงงาน ดูความสามารถในการผลิตมีรูปแบบอย่างไร การใช้เครื่องมือเครื่องจักรช่วยในการทำงานเพียงไร และมีการใช้เครื่องจักรในระดับอัตดนมัติหรือไม่เพียงไร

3. ขบวนการทำงานที่ดี (Smart operations) โดยจะดูแนวคิดการทำงาน ขั้นตอน ขบวนการ และการดำเนินงาน ขบวนการผลิต และผลงานที่ได้ในงาน มีรูปแบบที่ดีเพียงไร ใช้เป็นมาตรฐานสากลหรือไม่ สามารถปรับเปลี่ยนขบวนการให้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติได้ยากง่ายเพียงไร

4. ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นอัจฉริยะ (Smart products) โดยจะพิจารณาถึงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินงาน อาจเน้นทางด้านกายภาพเช่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความล้ำหน้าในเทคโนโลยีเพียงไร มีส่วนประกอบที่เป็นงานที่เกี่ยวกับด้าน ICT มากน้อยเพียงไร

5. บริการข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย (Data-driven services) ดูการบริหารจัดการการใช้ข้อมูลในธุรกิจ ว่าสามารถนำเอาข้อมูลมาใช้ในการทำงานมากน้อยเพียงไร มีการส่งต่อข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ต่อเนื่องเพียงไร หากมีการใช้ข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำก็ถือว่ามีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ดีในทางธุรกิจ

6. พนักงาน (Employees) พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ในการรับและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงไร เพราะปัจจัยหลักในการที่จะดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จของอุตสาหกรรม 4.0  คือ คน เพราะต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะความรู้ความสามารถในงานด้าน ICT

จาก 6 ข้อที่ใช้เพื่อพิจารณาความพร้อมของการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 อาจแยกระดับตามความพร้อมที่ีมี โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ (0 ถึง 5) ประกอบด้วย  

ระดับ 0 Outsider เป็นระดับบริษัทที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย ยังมีการวางแผนหรือการจัดทำกิจกรรมในด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 น้อยมาก

ระดับ 1 Beginner เป็นระดับบริษัทที่เริ่มมีการตั้งเป้าและกำหนดแผนที่จะดำเนินงานในด้านนี้บ้างแล้ว มีการวางแผนหรือการจัดทำกิจกรรมในด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ในระยะเริ่มแรก

ระดับ 2 Intermediate เป็นระดับบริษัทที่มีการดำเนินงานในด้านนี้แล้ว มีการวางแผนหรือการจัดทำกิจกรรมในด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 แลเริ่มนำมาใช้ช่วยในงานจริง ซึ่งในระดับนี้จะยังต้องมีการศึกษาปรับปรุงละพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ระดับ 3 Experienced เป็นระดับบริษัทที่มีการดำเนินงานในด้านนี้แล้ว ประสบผลสำเร็จจากการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แต่อาจยังไม่ครบในทุกส่วน มีการวางแผนหรือการจัดทำกิจกรรมในด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 แลเริ่มนำมาใช้ช่วยในงานจริง

ระดับ 4 Expert เป็นระดับบริษัทที่มีการดำเนินงานในด้านนี้แล้ว ประสบผลสำเร็จจากการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยเริ่มสามารถเป็นแบบอย่างให้นำมาใช้เป็นมาตรฐานได้

ระดับ 5 Top Performer เป็นองค์กรหรือบริษัทชั้นนำที่ได้ใช้กิจกรรมในอุตสาหกรรม 4.0 ครบถ้วนสมบูรณ์

จากการแบ่งระดับองค์กรในแต่ละระดับ อาจใช้การแบ่งกลุ่มเพื่อการจัดการออกเป็น 3 กลุ่มคือ

กลุ่ม Newcomers ได้แก่ผู้ที่อยู่ในระดับ 0-1 โดยเป็นกลุ่มของผู้ที่พึ่งเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ยังมีความสามารถในขั้นต่ำ ต้องวางแผนกำหนดและหาวิธีที่จะทำเพื่อให้สามารถยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นต่อไป

กลุ่ม Learners ได้แก่ผู้ที่อยู่ในระดับ 2 กลุ่มนี้จะถือว่ามีความรู้และเข้าใจเป้าหมายในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แล้วแต่ยังต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้น ในการยกระดับตัวเอง

กลุ่ม Leader ได้แก่ผู้ที่อยู่ในระดับ 3-5 กลุ่มนี้จะถือว่ามีการพัฒนายกระดับในหลายเรื่องด้าน ICT ทำให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำหรือแบบอย่างในระดับมาตรฐานได้ดี แต่อาจต้องปรับปรุงในบางส่วนให้สมบูรณ์จนได้เป็นระดับ 5 สูงสุด

การตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยให้เราสามารถประเมินตัวเองเทียบกับดัชนีตัวชี้วัดบริษัทที่มีความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรม 4.0 เทียบดูว่าเราพร้อมเพียงใรในการที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เมื่อเทียบกับมาตรฐานแล้วเราอยู่ในระดับไหน ธุรกิจของเราในตอนนี้อยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเพื่อปรับปรุงตัวเองให้สามารถก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ต่อไป

ที่มาข้อมูลอ้างอิง https://www.industrie40-readiness.de/?lang=en

 

 
-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
Orapin Udomtanateera
google
Big Brother DIP
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
อัลปั้มภาพ
Kiattiphong Udomtanateera
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com