ประสิทธิภาพ (Efficient) กับประสิทธิผล (Effective)
 
Peter Drucker ได้เคยกล่าวไว้ว่า
“ประสิทธิภาพคือการทำสิ่งของอย่างถูกต้อง ประสิทธิผลคือการทำสิ่งที่ถูกต้อง”
“Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right things”

ประสิทธิภาพ (Efficient, Efficiency (n)) หมายถึง ความสามารถที่ทําให้เกิดผลในการทํางาน ผลสำเร็จที่ได้จะพิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ที่มีตัวบ่งชี้ชัดวัดได้ได้แก่ ความประหยัดหรือคุ้มค่า (ต้นทุน, ทรัพยากร และเวลา) ระยะเวลาและคุณภาพ (ทั้งกระบวนการตั้งแต่ Input Process และ Output) เป็นการผลิตหรือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ผลลัพธ์ออกมามากที่สุด โดยใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรน้อยที่สุดมักกล่าวว่า "Do thing right" ทำให้คุ้มค่า คุ้มเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดพลังงาน แต่ผลออกมามากกว่าต้นทุน พูดง่ายๆคือ “คุ้มทุน” เน้นวิธีการ (Tactics) คุณภาพงาน

ประสิทธิผล (Effective, Effectiveness (n)) หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ประสิทธิผลจะพิจารณาจากการนำผลของงานหรือกิจกรรมที่ได้รับ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายผลสําเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น มุ่งที่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยต้องให้ได้คุณภาพ ได้ตามความพอใจของลูกค้า โดยไม่ค่อยคำนึงถึงต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ในงาน จะเน้นในแง่ของผลลัพธ์ที่ได้มากกว่า มักกล่าวถึง "Do right thing" เน้นกลยุทธ (Strategy) ผลผลิต

การพิจารณาประสิทธิภาพควรจะกระทำหลังจากพิจารณาประสิทธิผล ประสิทธิภาพของงานจะเกิดภายหลังประสิทธิผล ดังนั้นหากงานไม่มีประสิทธิผลแล้วประสิทธิภาพก็คงไม่เกิดการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ
 

จากตารางจะแบ่งผลงานออกให้เห็นว่า ในระหว่าง Effective กับ Efficient เราควรให้ความสำคัญกับอะไร การทำงานที่เน้นประสิทธิผลได้งานครบถ้วนโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า บางครั้งการทำที่ดูแต่ผลงานโดยไม่เน้นประสิทธิภาพที่ดี บางทีทำมากอาจเสียมากก็ได้จึงอาจเป็นการเร่งความเสียหายในองค์กรไปด้วย ดังนั้นชัพพลายเชนจึงสอนให้เราทำงานที่เน้นในการประเมินประสิทธิภาพที่ดี หรืองานที่มีความคุ้มค่าเพื่อความยั่นยืน

 -----------------------------------------------

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
Orapin Udomtanateera
Kiattiphong Udomtanateera
Big Brother DIP
Fanpage KKUGTA
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
google
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com