Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ERP ขั้นตอน 7 การเริ่มใช้งานระบบ ERP และประเมินผล

ขั้นตอน 7 การเริ่มใช้งานระบบ ERP และประเมินผล 

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย 

1) จัดทำรายการตรวจสอบการใช้งานระบบ ERP ทีมงานควรจัดทำรายการตรวจสอบ (Checkist) ของการทำงานทุกขั้นตอนในส่วนงานต่าง ๆ ทุกส่วน เพื่อให้การตรวจสอบมีความเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน มีการลงชื่อทั้งผู้ตรวจสอบและผู้ที่รับการตรวจสอบ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการใช้ระบบ ERP สำหรับผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลหรือรายงานจากระบบก็ควรอยู่ในรายการตรวจสอบด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ ERP ได้อย่างเต็มที่

2) ประเมินผลการใช้งานระบบ ERP หลังจากที่ระบบ ERP เริ่มทำงานจริงแล้ว ผู้บริหารควรจัดให้มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ต้น การประเมินผลหลังเริ่มใช้งานระบบ ERP ควรกระทำอย่างต่อเนื่อง เช่น หลังการเริ่มทำงานจริง 1 สัปดาห์, 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น นอกจากนั้นควรมีการคำนวณผลตอบเทนจากการลงทุน (Retun On Investment; ROI) เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบว่าการลงทุนติดตั้งระบบ ERP คุ้มค่าหรือไม่  

 

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง ERP คลิกที่นี่

ERP ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)

-----------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com