การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining  (CRISP-DM)

 

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายแบบแต่ที่จะนำมากล่าวคือวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining  (CRISP-DM) ที่มีการพัฒนาเป็น Workflow มาตรฐานสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ

1 ทำความเข้าใจระบุโอกาสหรือหาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ (Business Understanding)กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่จะนำวิเคราะห์เพื่อหาความได้เปรียบทางการตลาด เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาองค์กร และต้องสามารถระบุผลลัพธ์ที่มีได้

2 ทำความเข้าใจข้อมูล (Data Understander)โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้อยู่รวมกลุ่มกัน คัดเลือกให้เหลือเพียงข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการทำงาน

3 เตรียมข้อมูล (Data Preparation)ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดใน 6 ขั้นตอน เพราะคุณภาพของงานที่ได้นั้นจะดีเพียงใด ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพข้อมูลที่ได้จัดเตรียมในขั้นตอนนี้ การเตรียมข้อมูลประกอบด้วย การคัดเลือกข้อมูล การกลั่นกรองข้อมูล และแปลงรูปแบบของข้อมูล

4 สร้างแบบจำลอง (Modeling) นำผลที่ได้มาทดลองทำแบบจำลอง เพื่อใช้ถ่ายทอดข้อมูลหรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางธุรกิจ 

5 การประเมินผล (Evaluation) เพื่อเป็นการทดสอบผลที่ได้โดยการวัดประสิทธิภาพจากผลลัพธ์ที่ได้มาจัดทำงานจริงและติดตามตรวจสอบผลที่ได้ใหม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้หลายทางเช่น วัดจากส่วนแบ่งของตลาด วัดจากปริมาณลูกค่า หรือ วัดจากกำไรสุทธิ เป็นต้น 

6 การปฏิบัติตามผลเสนอแนะ (Deployment)คือการนำเอาข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์มาลองปฏิบัติจริงกับธุรกิจ โดยแปลงแนวคิดที่มีให้เกิดเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ และติดตามรวบรวมผลที่ได้เพื่อการปรับปรุงต่อไป

จากขั้นตอนที่กล่าวมาคือการทำเหมืองข้อมูลในงานระบบทางธุรกิจ เป็นกระบวนการทางสถิติที่เน้นการทำกับข้อมูลที่มีจำนวนมากในหลากหลายรูปแบบ คัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต้องนำมาใช้งาน จัดทำการกำหนดรูปแบบจัดแบ่งกลุ่มลำดับความสำคัญ จากนั้นจึงจะเริ่มค้นหารูปแบบแนวทางและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยแต่ละขั้นตอนจะอาศัยผลลัพธ์จากอีกขั้นตอนหนึ่งกลายเป็นข้อมูลให้ขั้นตอนต่อไป การทำเหมืองข้อมูลจะช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ การระบุแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์  

 

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- ฺWeb: www.iok2u.com

- FB: https://www.facebook.com/iok2u

- Line: @iok2u.com

- Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
google
Fanpage KKUGTA
Geological Society of Thailand (GST)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อัลปั้มภาพ
Orapin Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com