LPI ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) รวมข้อมูล

  

รวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI)

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบในเรื่องของประสิทธิภาพในการให้บริการในงานด้านโลจิสติกส์ สร้างขึ้นธนาคารโลก (Wlord Bank) ได้คิดพัฒนาเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ระบุความสามารถ สร้างตัวชี้วัดเป้าหมาย กำหนดความท้าทาย และประเมินโอกาสที่จะได้เจอในการดำเนินงานโลจิสติกส์ในด้านการค้า เพื่อที่จะหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองในงานด้านนี้

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ที่มีการทำมาตั้งแต่ปี 2007-2018 ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบการทำงานในด้านนี้ร่วมกันได้ใน 160 ประเทศ โดยจากการสำรวจทั่วโลกเกี่ยวกับ ผู้ให้บริการภาคพื้นดิน (ผู้ขนส่งสินค้าทั่วโลกและผู้ให้บริการขนส่งด่วน) โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นมิตรทางโลจิสติกส์ของประเทศ ที่พวกเขาดำเนินธุรกิจและเป็นผู้ทำการค้ามีการรวมความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินงานประเมินเชิงคุณภาพ ที่ทำการค้าขายและติดต่อในสภาพแวดล้อมงานโลจิสติกส์ทั่วโลก ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเสริมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์ประกอบหลักของห่วงโซ่โลจิสติกส์ในประเทศที่ทำงาน 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ประกอบด้วย มาตรการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการสร้างมุมมองในการทำงานการบริหารจัดการที่จะส่งผลต่องานโลจิสติกส์สำหรับประเทศ การวัดผลการดำเนินงานตามห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ภายในประเทศและมีมุมมองที่แตกต่างกันสองมุมมอง คือ และโลจิสติกส์ในประเทศ

1. มุมมองโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International LPI) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพของงานด้านโลจิสติกส์ที่มีการดำเนินงานในระหว่างการนำเข้าส่งออกประเทศ โดยมีการประเมินไว้ 6 ด้าน จากหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมการค้าและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่ได้ทำงานระหว่างประเทศ

2. มุมมองโลจิสติกส์ในประเทศ (Domestic LPI) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพของงานด้านโลจิสติกส์ที่มีการดำเนินงานในประเทศ โดยจัดให้มีการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่ทำงานอยู่ภายในประเทศและรหว่างประเทศ รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโลจิสติกส์ กระบวนการโลจิสติกส์หลักสถาบันและเวลาในการปฏิบัติงานและข้อมูลต้นทุน

ที่มา https://lpi.worldbank.org/about

-------------------------------------------------

เรื่องราว ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) เพิ่มเติม

International Logistics Performance Index (LPI) 2012-2016 / เทียบดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย ระหว่างปี 2555-2559

ดัชนีการชี้วัดประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI)

VDO บรรยาย “การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ILPI” โดย รศ. ดร. อภิชาติ โสภาแดง

VDO แนะนำตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ด้วย 9 กิจกรรม 3 มิติ (ILPI)

 

สรุปการประเมิน LPI เทียบระหว่างประเทศใน AEC

AEC LPI 2016 ดัชนีวัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) ปี 2016

AEC LPI 2014 ดัชนีวัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) ปี 2014

AEC LPI 2012 ดัชนีวัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) ปี 2012

AEC LPI 2010 ดัชนีวัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) ปี 2010

AEC LPI 2007 ดัชนีวัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) ปี 2007

 

เอกสาร E-Book ที่เกี่ยวข้องในงาน LPI 

E-Book วิธีการประเมินดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI)

E-Book คู่มือการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI) ปี 2562

E-Book คู่มือการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) และการประเมินประสิทธิภาพซัพพลายเชน (SCPI) ปี 2559

E-Book คู่มือการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) และการประเมินประสิทธิภาพซัพพลายเชน (SCPI) ปี 2558

E-Book คู่มือการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) เกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ ปี 2556

E-Book คู่มือการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) และการประเมินประสิทธิภาพซัพพลายเชน (SCPI) ปี 2555

-------------------------------------------------

LPI ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------