องค์ประกอบหลักในงานโลจิสติกส์ (Logistics Function)

 

โลจิสติกส์ (Logistics) คนทั่วไปส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าคือ การขนส่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว กิจกรรมโลจิสติกส์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญครอบคลุมในหลายด้าน เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของให้สามารถตอบสนองความต้องการในโซ่อุปทานชัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่

 

1. การบริหารจัดการสารสนเทศ (Information Management) เป็นกิจกรรมที่จะต้องพยายามดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มักนำระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจเชิงอิเล็คทรอนิคส์เข้ามาช่วย  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนสารสนเทศถือเป็นหัวใจหลักในงานโลจิสติกส์ เพื่อควบคุมกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่ การวางแผนคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า  (Demand  Forecasting ) คาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้า และเพื่อให้บริการลูกค้า  (Customer  Service) เป็นกิจกรรมที่องค์กรพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ซึ่งจะทำได้ดีเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสารสนเทศที่มี

 

2. การบริหารการจัดซื้อ (Procurement Management) เน้นการบริหารในการจัดซื้อ  จัดหาวัตถุดิบ และบริการทั้งในส่วนของการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบ  กำหนดช่วงเวลาและปริมาณในการสั่งซื้อ  และสร้างความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

 

3. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory  Management) รวมถึงการจัดการคลังสินค้า เนื่องจากปริมาณสินค้าคงคลังจะเป็นต้นทุนหลักที่ส่งผลต่อองค์กร การมีปริมาณสินค้าคงคลังที่มากจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งเสียโอกาสด้านการนำเงินทุนไปหมุนเวียน  เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า

 

4. การบริหารการขนส่ง  (Transportation Management) รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยจะต้องจัดส่งสินค้าถูกต้องครบจำนวนในสภาพที่สมบูรณ์  และตรงเวลาที่กำหนด

 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera
Big Brother DIP
อัลปั้มภาพ
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
google
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
Geological Society of Thailand (GST)
Kiattiphong Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>