Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

KPI Warehousing Management การวัด KPI ในงานคลังสินค้า

 

KPIs หมายถึง ดัชนีตัวชี้วัดที่จะนำมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถวัดได้และแสดงบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน การวัดผลที่ดีจะต้อง สามารถเฉพาะเจาะจงได้ สามารถทำการตรวจวัดได้ สามารถช่วยให้บรรลุผลสำเร็จของงานคลังสินค้าได้ มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และมีระยะเวลาของการใช้งาน

KPI Warehousing Management การวัด KPI ในงานคลังสินค้า จะทำการวัดจากกิจกรรมที่มี ในงานคลังสินค้าได้แก่ การรับ การเก็บ การจัดเก็บ การหยิบ การจัดเรียง และการนำจ่ายหรือส่งออก โดยอาจเลือกทำการวัด KPI ในหลากหลายมิติเช่น ด้านการเงิน ศักยภาพประสิทธิภาพ คุณภาพของงาน รอบการจัดเก็บ 

การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญทางด้านการจัดการ ที่จะใช้ช่วยในการติดตามประเมินผลการทำงาน เพื่อให้ได้ผลและนำการปฏิบัติไปสู้เป้าหมายได้ โดยจะอาศัยใช้การวัดหรือประเมิน (Measurement) มาช่วยทำให้องค์กรเกิดการประเมินที่มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

@ ที่มาข้อมูล

- Web: www.iok2u.com

 

Facebook iOK2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Kiattiphong Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
อัลปั้มภาพ
Orapin Udomtanateera
google
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Big Brother DIP
Geological Society of Thailand (GST)
iOK2ucom Fanpage Facebook

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com