Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Plan การวางแผนความต้องการ (Demand Plan)

 

 

 

การวางแผนความต้องการ (Demand Plan) คือการทำหน้าที่กำหนดปริมาณสินค้าที่องค์กรต้องการผลิตเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ มีประเด็นที่จะต้องให้ความสนใจและนำมาใช้ในการวางแผน 5 เรื่องได้แก่

1. Forecasting

2. Product/Brand management

3. Marketing

4. Sale

5. Business Plan / Strategy

 

การวางแผนความต้องการ (Demand Plan) เป้าหมายคือหาวิธีพยากรณ์และวางแผนความต้องการของตลาด ให้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะให้เกิดการลดความสูญเสียในการผลิตที่สูญเปล่า และเป้นการเพิ่มโอกาสการแข่งขัน การพยากรณ์เพื่อการวางแผน จึงมีความเป็นความจำที่ต้องรู้เข้าใจ ต้องมีความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง การพยากรณ์การขาย 

-----------------------------------------------

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com