ระดับการวางแผนโลจิสติกส์ (Logistics Plan Level)

 

 

 

ระดับการวางแผนโลจิสติกส์ (Logistics Plan Level) ในการวางแผนโลจิสติกส์ จะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ในแต่ล่ะช่วงเวลา และจะต้องมีการติดตามวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินงานตามแผนที่วางเอาไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนที่วางเอาไว้อย่างสม่ำเสมอและให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากความสำเร็จของแผนโลจิสติกส์นั้นตัวแปรสำคัญที่สุดคือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการสินค้า/วัตถุดิบ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการแบ่งระดับการวางแผนโลจิสติกส์ออกเป็น 4 ระดับ

ระดับ 1 การวางแผนโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) การวางแผนการใช้ทรัพยากรโลจิสติกส์ (ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน สิ่งอำนวยการ และอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี) ในระยะยาว 3-5 ปี โดยการนำข้อมูลจากการพยากรณ์ยอดขายมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดธุรกรรมในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนกลยูทธ์องค์กร แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของสายงานทางด้านโลจิสติกส์จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

ระดับ 2 การวางแผนโลจิสติกส์หลัก (Master Plan) เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรโลจิสติกส์ระยะกลาง 1-3 ปี ที่กำหนดกิจกรรมโลจิสติกส์หลักภายใต้กรอบของการวางแผนโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลตัวเลขการพยากรณ์ยอดขายและคำสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้ามากำหนดการวางแผนความต้องการพัสดุ การจัดหา การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้า และการบริการลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

ระดับ 3 การวางแผนตารางการทำงานหลัก (Scheduling Plan) เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรใช้ทรัพยากรโลจิสติกส์ในระยะสั้น 6 เดือนถึง 1 ปี ที่กำหนดกิจกรรมโลจิสติกส์หลักภายใต้กรอบของแผนโลจิสติกส์หลักโดยใช้ข้อมูลตัวเลขการพยากรณ์ยอดขายหรือค าสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้ามาก าหนดกิจกรรมการวางแผนความต้องการพัสดุ การจัดซื้อ การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้า และบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงเวลาและประหยัด

ระดับ 4 การวางแผนกระบวนการคำสั่งซื้อของลูกค้า (Order Processing) เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรโลจิสติกส์รายวัน ที่กำหนดกิจกรรมการสั่งซื้อของลูกค้าภายใต้กรอบของแผนตารางการทำงานหลักโดยใช้ข้อมูลตัวเลขจากจ านวนค าสั่งซื้อจากลูกค้าและจัดล าดับการให้บริการตามประเภทของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการรับคำาสั่งซื้อ การตรวจสอบสินค้าคงคลัง ความพร้อมของสินค้า ยานพาหนะ บุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือ

-----------------------------------------------

 

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Fanpage KKUGTA
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera
google
Geological Society of Thailand (GST)
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Kiattiphong Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com