Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Lean แนวคิดในการนำระบบลีน มาใช้ในกระบวนการทำงาน

 

การสร้างระบบ LEAN ควรต้องเริ่มจากคนหรือพนักงานในองด์กรทั้งหมด โดยเฉพาะพนักงานในระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเริ่มต้นด้วยการนำเอาเครื่องมือต่าง ๆ ของระบบ LEAN มาใช้ในองด์กรเลย ควรต้องเริ่มทำการวิเคราะห์สภาพในปัจจุบัน (As Is) ก่อนแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการทำงานอย่างเป์นระบบ มีการกำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงที่ชัดเจนแล้ว จึงจะเริ่มไช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีของลีนเข้ามาใช้ช่วยในการปรับปรุง โดยควรมีการทำอย่างต่อเนื่่อง การสร้างระบบลีนแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ

1่ การระบุคุณค่าของกระบวนการปฏิบัติงาน (Identify Value) ที่ผู้ใช้บริการต้องการทั้งภายนอกและภายใน แล้วสรุปเป็นข้อกำหนด ส่วนประกอบ กระบวนการและรายละเอียดการปฏิบัติงาน (โดยใช่ SIPOC Model) ในขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการเตรียมความพร่อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล สถานที่่ เครื่่องมืออุปกรณ์็น บุดคลากร และช่องทางที่จะใช้ในการสื่อสารภายในร่วมกันระหว่างสมาชิกผู้ดำเนินโครงการ รวมถึงแผนในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการทำงานระบบลีนให้แก่ผู้บริหารและคณะทำงาน 

2. สรุปเป็นแผนภาพสายธารคุณด่า (Value Stream Mapping) โดยการศึกษาสำรวจสถานะปัจจุบันของกระบวนการทั้งหมด เพื่่อระบุปัญหาและนำไปไช้ในการวางแผนพัฒนากระแสคุณด่าในขั้นตอนถัดไป และทำการประเมินสภาพของกระบวนการ, ตัวชี้วัดผล และเป้าหมายของโครงการตามแนวทางของระบบลีน (LEAN Assessment) เพื่่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนากระบวนการ

3. วางแผนและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการไหล (Create Flow) ตามแผนภ่าพสายธารคุณค่าในอนาคต (Future Value Steam Mapping) รวมกับการใช้เครื่่องมือพัฒนาที่เหมาะสม (ตามโครงสร้างของระบบข้างต้น) โดยพิจารณากิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณดา และเป็นความสูญเปล่าในทุกขั้นตอนจากแผนภาพสายธารคุณคา (Value Steam Mapping) ที่สร้างขึ้น

4. สร้างการทำงานโดยใช้ความต้องการลูกค้ามาใช้ในการดึง (Establish Pull) แนวคิดของการดึงในการผลิตแบบลีนหมายถึง การเคารพในการความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้เราต้องปรับสไตล์หรือวิธีการของเรา เน้นหากมีคำสั่งจึงเริ่มทำการผลิต

5. ขับเคลื่่อนกิจกรรมตามกระแสอย่างต่อเนื่่อง เน้นเฉพาะสิ่งที่่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยการควบคุมระบบการบริหารแบบลืน ร่วมกับการใช้เครื่องมือที่มีเช่น 5ส ไคเซ็น ซึ่งเป็นเครื่่องมือสำคัญของระบบ การสร้างคุณค่าและกำจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาความสูญเปลาที่่มองไม่เห็นแล้วปรับปรุงกระบวนการด้วยระบบการบริหารแบบลีน พร้อมทั้งขยายผลสู่ในส่วนอื่น ๆ ต่อไปโดยขยายการทำให้กระจายไปทั่วทั้งองค์กร

ขั้นตอนการสร้างระบบ Lean แนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีนแกนหลักของลีน อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่องและการกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า "กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ลูกค้ายินดีจ่ายทุกอย่างเสียและควรกำจัดลดความซับซ้อนลดความซับซ้อนหรือรวมเข้าด้วยกัน 

 

--------------------------------------------------------
สนใจลิงค์ที่เกี่ยวข้องคลิกดูเพิ่มเติมได้ตามลิงค์หัวข้อด้านล่าง

Lean การเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนด้วยระบบลีน (Lean Supply Chain Transformation)

--------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com