Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Lean การไหลของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Flow)

Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมา จะประกอบด้วยการเชื่อมโยงร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำหรือผู้ส่งวัตถุดิบไปจนถึงปลายน้ำที่เป็นลูกค้า ซึ่งในระหว่างนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการมากมาย เช่น การวางแผน (Planing) กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหน่าย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation) จะเห็นว่ามีขั้นตอนมากมายตั้งแต่ก่อนการผลิตไปจนถึงภายหลังการผลิตสินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นทุกกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาต้องทำงานสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ เพราะทุกกระบวนไม่เพียงจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตแล้ว ยังส่งผลไปถึงเรื่องราวต่าง ๆ อีกมากมายทั้งในเรื่องของเวลา คุณภาพ ความสามารถในการให้บริการและอื่นๆ อีกมากที่จะทำให้เิดผลลัพท์ที่สำคัญที่ส่งผลถึงความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความประทับใจในสินค้าหรือบริการ เจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตต้องมีระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือที่เรียกกว่า Supply Chain Management ที่ดีและมีประสิทธิภาพและทำการเชื่อมโยงขนส่งเคลื่อนย้ายด้วยกระบวนการโลจิสติกส์ที่ดี 

จุดประสงค์หลักในการจัดการโซ่อุปทานก็เพื่อมุ่งที่จะลดความสูญเปล่าที่เกิดในการผลิต (Wastes) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งที่เรารู้จัดหรือคุ้นเคยคงได้แก่ ขั้นตอนการจัดทำแบบลีน (Lean) ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดสินค้าคงคลัง การปรับปรุงการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการลีนนั้นเพื่อที่จะลดปัญหาความสูญเสีย (Losses) ที่เกิดจากการผลิตที่สูญเปล่าลงให้มากที่สุด

การดำเนินการมักจะเน้นเริ่มทำที่ภายในองค์กรก่อน (In Plant Logistics) โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการลีนที่มี 5 ขั้นตอน และใช้เครื่องมือที่มีหลากหลายวิธีมาช่วยโดยที่นิยมและพบมากในงานลีนมี 11 เครื่องมือ ซึ่งเมื่อดำเนินการจัดการภายในดีพอแล้วจึงแล้วค่อยขยายออกไปสู่เครือข่ายในโซ่อุปทานภายนอกฝั่งของผู้ส่งวัตถุดิบ (Inbound Logistics) แลในด้านของลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Outbound Logistics) 

หน้าที่หลักที่ในการจัดการโซ่อุปทานมุ่งไปที่การจัดการการไหลในกระบวนการ โดยการไหลในกระบวนการที่พบจะมี 3 เรื่องหลักได้แก่ วัตถุดิบ สารสนเทศ และการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ที่ทำกันจะเป็น 2 ส่วนคือการไหลของวัตถุในการผลิต และการไหลของข้อมูลที่ควรต้องให้อยู่ในรูปของสารสนเทศให้ได้ ส่วนในเรื่องของการไหลของเงินทุนนั้น จะมีระบบที่เขาจัดการแยกเฉพาะที่ต้องให้นักบัญชีเป็นผู้ดูแลและจัดการไป จึงไม่ค่อยนิยมนำการไหลนี้มาคิดร่วมในงานด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์กัน

--------------------------------------------------------
สนใจลิงค์ที่เกี่ยวข้องคลิกดูเพิ่มเติมได้ตามลิงค์หัวข้อด้านล่าง

Lean การเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนด้วยระบบลีน (Lean Supply Chain Transformation)

--------------------------------------------------------

 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com