Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning) คือระบบที่นำมาใช้ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning) หรือที่เรามักเรียกกันว่า ERP มาใช้นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานรวมทั้งเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากระบบ ERP จัดเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยการรวบรวมเชื่อมโยง วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลระหว่างแผนกในองค์กรให้เป็นหนึ่งเตียว และยังสามารถขยายผลสู่การเชื่อมโยงระหว่างองค์กร และซัพพลายเชนต่อไป

บทความชุดนี้จะรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการนำเอาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร โดยจะเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (Busines Process) จากแบบเดิมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน การจัดทำรายละเอียดโครงการสำหรับการเริ่มโครงการด้าน ERP หรือที่นิยมเรียกว่า TOR (Terms of Reference) การกำหนดที่เกี๋ยวกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำระบบ ERP มาใช้กับผู้ให้บริการระบบ ERP ต้องทำสัญญาร่วมกัน รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกระบบ ERP และบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้ได้ระบบและที่ปรึกษาที่เหมาะกับสถานประกอบการต่อไป

iOK2u ได้รวบรวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนการนำเอาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือสถานประกอบการที่กำลังปรับปรุงหรือเริ่มคิดที่จะนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ได้นำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อไป

1. ความหมายของ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)

วิวัฒนาการ ระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรในองค์กร (ERP)

ปัจจัยความสำเร็จในการใช้ระบบ ERP (Success Factors for implementing ERP)

ปัจจัยในการเลือกลงทุนระบบ ERP (Factors for Invest ERP)

โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่มีดำเนินการ

2. ERP ขั้นตอน 7 การเริ่มใช้งานระบบ ERP และประเมินผล

ERP ขั้นตอน 1 การกำหนดกลยุทธ์ในการนำระบบ ERP มาใช้

ERP ขั้นตอน 2 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

ERP ขั้นตอน 3 การจัดทำรายละเอียดโครงการ (Term of Reference; TOR)

ERP ขั้นตอน 4 การคัดเลือกระบบ ERP โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)

ERP ขั้นตอน 5 การพิจารณารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ลดการจัดก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็น

ERP ขั้นตอน 6 การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และทดสอบระบบ ERP

ERP ขั้นตอน 7 การเริ่มใช้งานระบบ ERP และประเมินผล 

3. ERP การวิเคราะห์ปรับปรุงการไหลของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow)

ERP ขั้้นตอน 1 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจก่อนปรับปรุง (AS IS Process Analysis)

ERP ขั้้นตอน 2 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหลังปรับปรุง (TO BE Process Analysis)

ERP ขั้้นตอน 3 การวิเคระห์ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้ผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Process Chart)

4. ERP รายละเอียดโครงการพัฒนานำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร (TOR ERP)

5. การคัดเลือกระบบ ERP โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)

-----------------------------------------------

หนังสือและเอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวกับ ERP

E-Book การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ERP ปี 2559

E-Book การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ERP ปี 2558

E-Book การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ ERP ปี 2554 

-----------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง ERP คลิกที่นี่

ERP ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)

-----------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com