Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Marketing การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

  

 

การตลาด (Marketing) คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดและการขายสินค้าในบางครั้งอาจมองคล้ายกัน แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด การตลาดเป็นหน้าที่ขององค์การและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตการส่งสินค้า เน้นการสื่อสารคุณค่าไปยังลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้าในทางที่เป็นประโยชน์แก่องค์การและผู้ถือหุ้น

การจัดการการตลาด (Marketing Management) เป็นศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการได้มาและการรักษาลูกค้า ผ่านทางการจัดหาคุณค่าของลูกค้าที่เหนือกว่า องค์การเลือกดำเนินการ ได้แก่ เน้นการผลิต เน้นผลิตภัณฑ์ เน้นการขาย เน้นการตลาด และเน้นการตลาดองค์รวม ซึ่งองค์ประกอบสี่อย่างของการตลาดองค์รวมคือ การตลาดความสัมพันธ์ การตลาดภายใน การตลาดครบวงจร และการตลาดรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มของภาระหน้าที่ที่สำคัญต่อการจัดการการตลาดที่ประสบผลสำเร็จประกอบไปด้วย การมองการตลาดเชิงลึก การติดต่อเชื่อมโยงกับลูกค้า การสร้างตราสินค้าที่มั่นคง การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้า การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่า การสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และการพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาด

รวมข้อมูลเพิ่มเติมด้านการตลาด

Marketing สร้างจุดขายที่โดดเด่นและแตกต่างจากการเข้าใจลูกค้า (Value Proposition Canvas)

Marketing สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline)

Marketing 7 สิ่งสำคัญในการวิจัยการตลาด (7 Important Market Research)

Marketing กลยุทธ์ 4Ps + 4Cs + 4Es & Marketing Mix ส่วนการผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ด้วยกลยุทธ์ 4Ps + 4Cs + 4Es

Marketing กลยุทธ์การตลาด 4Cs และส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)

-Marketing กลยุทธ์การตลาด 4Es และส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)

Marketing กลยุทธ์การตลาด 4Ps + 4Cs และส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)

Marketing กลยุทธ์การตลาด 4Ps และส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)

Marketing การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

Marketing การตลาดที่มีการพัฒนาเพิ่มจาก 4Ps มาเป็น 7Ps

Marketing สร้างจุดขายที่โดดเด่นและแตกต่างจากการเข้าใจลูกค้า (Value Proposition Canvas)

Marketing แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Marketing แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

Marketing แนวทางการสร้างทักษะของนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์

10 แนวคิดที่นักการตลาดยุคใหม่ควรมีเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน (10 Ideas for Marketers)

-

E-book​ คู่มือสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline)

 

 

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การตลาด (Marketing) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Marketing การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com