Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

TNS แผนระดับที่ 2 กำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

 

 

 

แผนระดับที่ 2 เป็นการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น เกิดจากการนำเอา แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนความมั่นคง และแผนการปฏิรูปประเทศมารวมกัน กำหนดประเด็นที่จะต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านในแผนระดับที่ 1 มีทำเป็นแผนแม่บทมีการทำตามประเด็นที่กำหนด ทั้งนี้ประเด็นแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ำซ้อนกันระหว่าง แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดความสับสน ตั้งเป้าหมายโดยมีการปรับปรุงค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี และกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินตามแผนที่ชัดเจน เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพั นกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560) ในกระบวนการจัดทำไม่ได้มีการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพและการกำหนดโครงการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นหน่วยงานของรัฐจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแผนแม่บทที่มีการดำเนินในระดับนี้มี 23 แผนแม่บทหลัก ได้แก่

- TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 01 ความมั่นคง (Security)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 02 การต่างประเทศ (Foreign Affairs)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 03 การเกษตร (Agriculture)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (Industry and Service of the future)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 05 ท่องเที่ยว (Travel)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 06 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart areas and cities)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (Logistics and Digital)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (SMEs)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Changing values and culture)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (People development throughout life)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (Learning development)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (Good Health)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 14 ศักยภาพการกีฬา (Sports Potential)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 15 พลังทางสังคม (Social power)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก (Foundation economy)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (Equality and social security)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 19 การบริหารจัดการนํ้ำทั้งระบบ (Water system management)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (Public service and government performance)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption and Misconduct)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Law and justice system)

TNS แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and innovation)

และยังแบ่งย่อยออกเป็น 85 แผนแม่บทย่อย มีการตั้งเป้าหมาย 37 เป้าหมายหลักและ 140 เป้าหมายย่อย และใช้ตัวชี้วัด 39 ตัวชี้วัดหลัก และ 163 ตัวชี้วัดย่อย 

 

ที่มาภาพและข้อมูล http://nscr.nesdb.go.th
รวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

TNS ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) รวมข้อมูล

------------------------------------------------- 

 

 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com