UN Sustainable Development Goals (SDGs) / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals (SDGs)) ได้มีการกำหนดแนวการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรโลกให้มุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืนในอีก 13 ปีข้างหน้า มีการกำหนดเป้าหมายหลัก (Goals) 17 ด้าน ได้แก่ 

1. ความยากจน 

2. ความหิวโหย

3. สุขภาวะ

4. การศึกษา

5. ความเท่าเทียมทางเพศ

6. น้ำและการสุขาภิบาล

7. พลังงาน

8. เศรษฐกิจและการจ้างงาน

9. โครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงให้เป็นอุตสาหกรรม

10. ความเหลื่อมล้ำ 

11. เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 

12. แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

13. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

14. ทรัพยากรทางทะเล 

15. ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

16. สังคมและความยุติธรรม

17. หุ้นส่วนความร่วมมือและการปฏิบัติให้เกิดผล 

โดยมีเป้าหมายรอง (Target) อีก 169 เป้าหมาย และมีตัวชี้วัด (Indicator) อีก 241 ตัวชี้วัด 

ปัจจุบันรัฐบาลได้เริ่มมีการดำเนินงานพัฒนาประเทศโดยใช้ แนวทางตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ องค์การสหประชาชาติ มาร่วมในการกำหนด SDGs เข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่มีแนวการที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และกำหนดให้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเป้าหมายของ SDGs จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเสนอ กพย. ทุก 6 เดือน แม้ว่าจะยังมีอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่บ้าง เพราะหลายหน่วยงานส่วนใหญ่นั้นยังขาดความเข้าใจทฤษฎีเชิงลึก ที่จะนำมาใช้ในการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ แผนกรอบการปฏิบัติ และการวัดผลตามตัวชี้วัดที่มี

----------------------------------------

 

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

@ ที่มาข้อมูล

- Web: www.iok2u.com

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
Fanpage KKUGTA
google
อัลปั้มภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
Big Brother DIP
Orapin Udomtanateera
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>