แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน คือ

1. อุตสาหกรรมระดับขั้นสูง (Advance Track) จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า เกษตรและอาหาร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทักษะขั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบคลัสเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายตลอดห่วงโซ่ คุณค่าที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างและพัฒนาตลาดสินค้าคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานบังคับ พัฒนาความรู้ผู้บริโภค ตลอดจนกระจาย การลงทุนไปยังภูมิภาคและอาเซียน เพื่อสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าต่อไป

2. อุตสาหกรรมอนาคต (Future Track) จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 4 อุตสาหกรรมคือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ชิ้นส่วนอากาศยาน เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพลังงานชีวภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาโดยวางแผนและพัฒนากำลังคน เป้าหมาย ทั้งความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา/วิจัย โดยระยะเร่งด่วนอาจจำเป็นต้องให้เอกชนเป็นผู้นำ หรืออาจใช้โมเดลการวางแผนร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชน พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตลอดจนศูนย์วิจัยและทดสอบกลาง ระบบบ่มเพาะ สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึก สร้างหรือซื้อ เทคโนโลยีและระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี อีกทั้งต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้รองรับ เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างบริบทแวดล้อมให้เกิดสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

----------------------------------------

 

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

@ ที่มาข้อมูล

- ฺWeb: www.logistics.go.th /

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Kiattiphong Udomtanateera
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
อัลปั้มภาพ
google
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Orapin Udomtanateera
Big Brother DIP

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com