การจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะแรก 18 ด้าน

 

 

 

การจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะแรก 18 ด้าน จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็น 4 ยุทธศาสตร์ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลจำนวน 18 ด้าน จากความสามารถที่กำหนดไว้ 26 ด้าน

โดยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระยะแรกทั้ง 18 ด้าน กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน โดยจากผลการวิเคราะห์แบ่งมาตรการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลำดับความสำคัญของผลการประเมินเชิงกว้างและเชิงลึกดังต่อไปนี้

มาตรการที่สำคัญเป็นลำดับที่ 1 ประกอบด้วย มาตรการที่มีความพร้อมสูงและยกระดับได้มากควรเร่งสนับสนุนและผลักดัน เพื่อให้เกิดผลและการพัฒนาแบบก้าวกระโดด รวมทั้งสิ้น 11 มาตรการดังต่อไปนี้

1. การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

2. โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

4. การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ

7. การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

8. การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต

9. ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

10. การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

11. การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

มาตรการที่สำคัญเป็นลำดับที่ 2 ประกอบด้วย มาตรการที่มีความพร้อมสูงและยกระดับได้บางส่วน โดยเสนอให้จัดทำเป็น Quick Wins เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาให้ได้ถึงเป้าหมาย และมาตรการที่มีความพร้อมต่ำแต่ยกระดับได้มาก ซึ่งควรได้รับการผลักดันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 2 มาตรการดังต่อไปนี้

1. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

2. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

มาตรการที่สำคัญเป็นลำดับที่ 3 ประกอบด้วยมาตรการที่มีความพร้อมต่ำและยกระดับได้น้อย ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ดีเสียก่อน รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการดังต่อไปนี้

1. การบูรณาการการนำเข้าส่งออกแบบครบวงจร

2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

3. การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสาร

4. การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

5. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

 

จากการศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ ที่มีขอบเขตกว้างความซับซ้อนสูงและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก และในลักษณะการปฏิรูป พบว่ามีปัจจัยสู่ความสำเร็จหลัก 5 ประการ

1. การเตรียมความพร้อมคน (Citizen Competence) จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมคนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในเชิงการเพิ่มศักยภาพให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) มีผู้บริหารที่เข้าใจและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคอยให้การสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการด าเนินงานเชิงบูรณาการที่ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

3. แผนการด าเนินงานที่ขับเคลื่อนได้จริง (Actionable Plan) มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนขับเคลื่อนได้จริง โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและชี้วัดความสำเร็จ รวมถึงการมอบหมายบุคลากรจากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง (Continuous Monitoring) มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อผลักดันโครงการให้เกิดผลตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมถึงการผลักดันมาตรการเร่งด่วน (Quick Wins) ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงการ

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (Key Focus and Message) มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ รวมถึงลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- Web: www.iok2u.com

- FB: https://www.facebook.com/iok2u

- Line: @iok2u.com

- Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
google
Fanpage KKUGTA
Geological Society of Thailand (GST)
Big Brother DIP

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com