Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions

iOK2u จัดทำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนบทความ ข่าวสาร วิชาการ และบริการสื่อออนไลน์

iOK2u มีแนวเรื่องราวบริการในด้าน

1. ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

2. บทความวิชาการที่น่าสนใจ แบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยได้แก่

- นวัตกรรม

- อุตสาหกรรม การผลิต/การบริการ

- การตลาด

- การบริหารจัดการ

- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สาระบันเทิง การท่องเที่ยว 

 

à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� (Logistics) à¸�ือ  à¸�ำวà¹�า " à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� " à¹�à¸�à¸�ัà¸�à¸�ุà¸�ัà¸�à¸�à¹�อà¸�à¸�à¹�าà¸�à¹�à¸�à¹�à¸�à¸�ีà¹�à¸�ุà¹�à¸�à¹�à¸�ยà¸�อà¸�à¸�ุà¸�à¸�à¹�าà¸�à¹�à¸�à¹�à¸�อยà¹�าà¸�à¸�ี à¹�à¸�ืà¹�อà¸�à¸�าà¸� à¹�มà¹�วà¹�าà¸�ะมอà¸�à¹�à¸�à¸�าà¸�à¹�หà¸� à¸�à¹�à¸�ะà¸�à¸�à¸�ำวà¹�าà¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� หรือ à¸�ิà¸�à¸�รรมà¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹�à¹�à¸�à¸�ุà¸�à¸�ีà¹� à¸�ุà¸�หà¸�à¹�วยà¸�าà¸� à¹�ละà¹�à¸�ือà¸�à¸�ุà¸�à¸�อรà¹�à¸�à¸�ระà¸�าสัมà¸�ัà¸�à¸�à¹� à¹�ลà¹�วà¸�à¹�าà¸�à¸�ราà¸�หรือà¹�มà¹�à¸�ะวà¹�า "à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹�" à¸�ืออะà¹�ร à¹�ลà¹�วมีà¸�วามสำà¸�ัà¸�อยà¹�าà¸�à¹�รà¸�ัà¸�à¸�ัวà¹�รา à¸�ุรà¸�ิà¸�à¸�อà¸�à¹�รา à¹�ละà¸�ระà¹�à¸�ศà¹�à¸�ยà¸�อà¸�à¹�รา à¸�à¹�าอยà¹�าà¸�à¸�ัà¹�à¸� à¹�รามาà¹�ริà¹�มà¸�ำà¸�วามรูà¹�à¸�ัà¸�à¸�ัà¸� "à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹�" à¸�ัà¸�à¹�หà¹�à¹�à¸�à¹�าà¹�à¸�à¸�ัà¸�à¹�à¸�à¸�à¹�ลยà¸�ีà¸�วà¹�าà¸�ะà¸�ะ

" à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� " à¸�ือ หà¸�ึà¹�à¸�à¹�à¸�à¸�ระà¸�วà¸�à¸�ารà¸�ริหารà¸�ัà¸�à¸�ารภายà¹�à¸�อุà¸�สาหà¸�รรม à¸�ีà¹�à¸�ัà¸�à¹�à¸�ลืà¹�อà¸�à¹�หà¹�à¹�à¸�ิà¸�à¸�ารà¹�à¸�ิà¹�มมูลà¸�à¹�าà¹�à¸�à¹�สิà¸�à¸�à¹�าà¹�ละà¸�ริà¸�ารà¸�ลอà¸�à¹�à¸�à¹�อุà¸�à¸�าà¸� (Supply Chain Management)

à¹�ลà¹�ว " à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� " มีà¸�วามหมายอยà¹�าà¸�à¹�ร à¹�รามาà¹�ริà¹�มà¸�ัà¸�à¸�ีà¹�à¸�วามหมายà¸�ามศัà¸�à¸�à¹�à¸�ัà¸�à¸�ัà¸�ิà¸�อà¸�ราà¸�à¸�ัà¸�à¸�ิà¸�ยสà¸�าà¸� ลà¸�วัà¸�à¸�ีà¹� 21 มิà¸�ุà¸�ายà¸� 2550 à¸�ลà¹�าววà¹�า à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� หมายà¸�ึà¸� à¸�ารà¸�ัà¸�ระà¹�à¸�ียà¸�à¸�ารà¸�ำà¹�à¸�ิà¸�à¸�าà¸�à¸�ุà¸�à¸�à¹�าà¸�à¸�ีà¹�à¹�à¸�ีà¹�ยวà¸�ัà¸�สิà¸�à¸�à¹�าà¹�ละà¸�ริà¸�ารà¹�หà¹�มีà¸�ระสิà¸�à¸�ิภาà¸� à¸�ัà¹�à¸�à¹�à¸�à¸�à¹�าà¸�à¸�ารà¸�à¸�สà¹�à¸� à¸�ารà¸�ระà¸�ายสิà¸�à¸�à¹�า à¸�ารà¹�à¸�à¹�à¸�รัà¸�ษาสิà¸�à¸�à¹�า รวมà¸�ึà¸�à¸�ุà¸�ลาà¸�ร

à¸�อà¸�à¸�าà¸�à¸�ีà¹� à¸�ำà¸�ิยามà¸�ึà¹�à¸� Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) à¸�à¸�ัà¸� Updated: February 2010 à¹�à¸�à¹�à¹�หà¹�à¹�วà¹� à¸�ลà¹�าววà¹�า Logistics à¸�ือ  â��...The process of planning, implementing, and controlling procedures for the efficient and effective transportation and storage of goods including services, and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements. This definition includes inbound, outbound, internal, and external movements...â��

à¸�ึà¹�à¸�à¸�ารà¸�ำà¹�à¸�ิà¸�à¸�ิà¸�à¸�รรมà¸�à¹�าà¸�à¹� à¸�ีà¹� มีà¹�à¸�à¹�าหมายà¹�à¸�ืà¹�อà¸�อà¸�สà¸�อà¸�à¸�วามà¸�ึà¸�à¸�อà¹�à¸�à¸�อà¸�ลูà¸�à¸�à¹�าà¸�à¹�วยà¸�à¹�à¸�à¸�ุà¸�à¸�ีà¹�à¹�หมาะสม อà¹�าà¸�อิà¸�à¸�ามรายà¸�าà¸�à¸�ลà¸�ารศึà¸�ษา Fundamental of Logistics Management à¹�à¸�ย Grant et. al., 2006 สรุà¸�à¹�à¸�à¹�à¸�à¸�ิà¸�à¸�รรมหลัà¸�à¸�à¹�าà¸�à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� 9 à¸�ิà¸�à¸�รรม à¸�ัà¸�à¸�ีà¹� à¸�ือ  1) à¸�ารà¹�หà¹�à¸�ริà¸�ารลูà¸�à¸�à¹�าà¹�ละà¸�ิà¸�à¸�รรมสà¸�ัà¸�สà¸�ุà¸�à¸�à¹�าà¸�à¹�  2) à¸�ารวาà¸�à¹�à¸�à¸�à¸�ัà¸�à¸�ืà¹�อ à¸�ัà¸�หาวัà¸�à¸�ุà¸�ิà¸� อุà¸�à¸�รà¸�à¹�à¸�à¹�าà¸�à¹�  3) à¸�ารสืà¹�อสารà¸�à¹�าà¸�à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹�à¹�ละà¸�ระà¸�วà¸�à¸�ารสัà¹�à¸�à¸�ืà¹�อ  4) à¸�ารà¸�ำà¹�à¸�ิà¸�à¸�าร à¸�ลิà¸� à¸�รรà¸�ุ à¹�ละà¸�à¸�สà¹�à¸�  5) à¸�ารà¹�ลือà¸�สà¸�าà¸�à¸�ีà¹�à¸�ัà¹�à¸�à¸�อà¸�à¹�รà¸�à¸�าà¸�à¹�ละà¸�ลัà¸�สิà¸�à¸�à¹�า  6) à¸�ารวาà¸�à¹�à¸�à¸�à¸�ำลัà¸�à¸�ารà¸�ลิà¸� à¹�ละà¸�ารà¸�าà¸�à¸�ารà¸�à¹�à¸�ริมาà¸�à¸�วามà¸�à¹�อà¸�à¸�ารà¸�อà¸�ลูà¸�à¸�à¹�า  7) à¸�ารà¸�ริหารà¸�ัà¸�à¸�ารสิà¸�à¸�à¹�าà¸�à¸�à¸�ลัà¸�  8) à¸�ารà¸�ริหารà¸�ารà¸�ัà¸�à¹�à¸�à¹�à¸� à¸�ารรวà¸�รวม à¸�ารà¸�ระà¸�ายสิà¸�à¸�à¹�า à¹�ละà¸�รรà¸�ุหีà¸�หà¹�อ  9) à¸�ระà¸�วà¸�à¸�ารà¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹�ยà¹�อà¸�à¸�ลัà¸�  
à¹�ละสุà¸�à¸�à¹�าย " à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� " à¸�ึà¹�à¸�à¹�à¸�à¹�รัà¸�à¸�ารà¸�ิยามà¹�à¸�ยสำà¸�ัà¸�à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� à¸�รมอุà¸�สาหà¸�รรมà¸�ืà¹�à¸�à¸�าà¸�à¹�ละà¸�ารà¹�หมือà¸�à¹�รà¹� หมายà¸�ึà¸� à¸�ระà¸�วà¸�à¸�ารวาà¸�à¹�à¸�à¸� à¸�ำà¹�à¸�ิà¸�à¸�าร à¹�ละà¸�วà¸�à¸�ุม à¸�ารà¹�à¸�ลืà¹�อà¸�à¹�หลà¸�ัà¹�à¸�à¹�à¸�à¹�ละà¸�ลัà¸�à¹�ละà¸�ารà¸�ัà¸�à¹�à¸�à¹�à¸� วัสà¸�ุ สิà¸�à¸�à¹�าสำà¹�รà¹�à¸�รูà¸� à¸�ลอà¸�à¸�à¸�สารสà¸�à¹�à¸�ศà¸�ีà¹�à¹�à¸�ีà¹�ยวà¸�à¹�อà¸�à¹�หà¹�มีà¸�ระสิà¸�à¸�ิภาà¸�à¹�ละà¸�ระสิà¸�à¸�ิà¸�ล à¸�าà¸�à¸�ุà¸�à¸�ลิà¸�à¹�à¸�à¸�à¸�à¸�ึà¸�à¸�ุà¸�à¸�ีà¹�มีà¸�ารà¹�à¸�à¹�à¸�าà¸� à¹�à¸�ืà¹�อà¸�อà¸�สà¸�อà¸�à¸�วามà¸�à¹�อà¸�à¸�ารà¸�อà¸�ลูà¸�à¸�à¹�า à¸�à¹�วยà¸�วามà¸�ูà¸�à¸�à¹�อà¸�à¹�ละà¹�หมาะสมà¸�ามà¸�ัà¸�หวะà¹�วลา à¸�ุà¸�ภาà¸� à¸�ริมาà¸� à¸�à¹�à¸�à¸�ุà¸� à¹�ละสà¸�าà¸�à¸�ีà¹�à¸�ีà¹�à¸�ำหà¸�à¸� 
logistics and SC.JPGภา��ส���าร�หล�อ���อมูล สิ���า �ริ�าร �ละ��ิ��ุ����าร�ริหาร�ั��าร�ล�ิส�ิ�ส� �ละ���อุ��า�

à¸�ึà¹�à¸�à¸�ิยามà¸�อà¸� " à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� " à¸�ีà¹� à¸�ำหà¸�à¸�à¸�ึà¹�à¸�à¹�à¸�ยà¸�ิà¸�ารà¸�าà¸�าà¸�à¸�à¸�à¸�าà¸�à¸�วามรัà¸�à¸�ิà¸�à¸�อà¸�à¹�ละà¸�ัà¸�à¸�à¸�ิà¸�à¸�ีà¹�à¹�à¸�ีà¹�ยวà¹�à¸�ืà¹�อà¸�à¹�ละสอà¸�à¸�ลà¹�อà¸�à¸�ัà¸�ภารà¸�ิà¸�à¹�à¸�สà¹�วà¸�à¸�อà¸�อุà¸�สาหà¸�รรมภาà¸�à¸�ารà¸�ลิà¸� à¸�ีà¹�à¸�รอà¸�à¸�ลุมà¸�ารà¸�ัà¸�à¸�าสà¹�à¸�à¹�สริมà¸�ระà¸�วà¸�à¸�ารà¸�ริหารà¸�ัà¸�à¸�ารà¸�ิà¸�à¸�รรมà¸�à¹�าà¸�à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� à¸�ัà¹�à¸�à¹�à¸�à¹�à¸�à¹�à¸�à¸�à¹�ำ à¸�à¸�à¸�ึà¸�à¸�ลายà¸�à¹�ำ à¸�ารวาà¸�à¹�à¸�à¸� à¸�ารà¸�าà¸�à¸�ารà¸�à¹� à¸�ารà¸�ัà¸�à¸�ืà¹�อà¸�ัà¸�หา à¸�ารà¸�ลิà¸� à¸�ารà¹�à¸�ลืà¹�อà¸�ยà¹�าย à¸�ารà¸�ัà¸�à¹�à¸�à¹�à¸� à¸�ารรวà¸�รวม à¸�ารà¸�à¸�สà¹�à¸� à¹�ละà¸�ารà¸�ระà¸�าย à¸�ัà¹�à¸�à¸�าà¹�à¸�à¹�าà¹�ละà¸�าออà¸� à¸�ัà¹�à¸�ภายà¹�à¸�à¹�ละภายà¸�อà¸�สà¸�าà¸�à¸�ระà¸�อà¸�à¸�ารอุà¸�สาหà¸�รรมà¹�หà¹�à¹�à¸�à¹�มาà¸�รà¸�าà¸�สาà¸�ล ลà¸�à¸�à¹�à¸�à¸�ุà¸� à¹�à¸�ิà¹�มà¸�ีà¸�à¸�วามสามารà¸�à¸�อà¸�à¸�ุรà¸�ิà¸�à¹�à¸�à¸�ารà¸�อà¸�สà¸�อà¸�à¸�วามà¸�à¹�อà¸�à¸�ารà¸�อà¸�ลูà¸�à¸�à¹�า à¹�ละà¹�à¸�ิà¹�มà¸�วามà¸�ลอà¸�ภัย à¹�ละà¸�วามà¹�à¸�ืà¹�อà¸�ือà¹�à¸�à¹�à¹�à¸�à¸�ระà¸�วà¸�à¸�ารà¸�ำสà¹�à¸�สิà¸�à¸�à¹�าà¹�ละà¸�ริà¸�าร

à¹�ละà¸�ัà¹�à¸�หมà¸�à¸�ีà¹� Sense of Logistics มีà¸�วามมุà¹�à¸�หมายà¸�ีà¹�à¸�รà¸�à¸�ัà¸� à¸�ัà¹�à¸�à¸�ือ ยà¸�ระà¸�ัà¸�ศัà¸�ยภาà¸�à¸�ระà¸�วà¸�à¸�ารà¸�ลิà¸� à¹�ละà¸�ารà¸�ระà¸�ายสิà¸�à¸�à¹�า/à¸�ริà¸�าร à¹�หà¹�à¹�à¸�ิà¸�à¸�ระสิà¸�à¸�ิภาà¸�สูà¸�สุà¸� à¸�ัà¹�à¸�à¸�à¹�าà¸�à¹�วลา à¸�à¹�à¸�à¸�ุà¸� à¹�ละà¸�ุà¸�ภาà¸�  à¹�à¸�ย : สำà¸�ัà¸�à¹�ลà¸�ิสà¸�ิà¸�สà¹� à¸�รมอุà¸�สาหà¸�รรมà¸�ืà¹�à¸�à¸�าà¸�à¹�ละà¸�ารà¹�หมือà¸�à¹�รà¹� à¸�ระà¸�รวà¸�อุà¸�สาหà¸�รรม

อุตสาหกรรม (Industry)

อุตสาหกรรม (Industry) หมายถึง ?

ผู้สนับสนุน (Sponser)

ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อัลปั้มภาพ
Orapin Udomtanateera
Kiattiphong Udomtanateera
Big Brother DIP
Fanpage KKUGTA
Geological Society of Thailand (GST)
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
google

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com