E-Book ภาษีไปไหน ? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)

 

ภาษีไปไหน? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)

“ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” เพื่อเผยแพร่งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมาแสดงในรูปแบบภาพรวมสถิติ (Dashboard) โดยระบุแผนที่และพิกัดโครงการให้ประชาชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ?

ข้อมูลเปิด (Open Data)

---------------------------------------------

Attachments:
Download this file (คู่มือ-ภาษีไปไหน.pdf)คู่มือ-ภาษีไปไหน[ภาษีไปไหน? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)]6481 kB

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom