e-book การประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในสภาวะวิกฤติ โดยรังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์, วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ; บรรณาธิการ, ปรียากมล เอื้องอ้าย หนังสือดีจาก ศูนย์กลยุทธ์และความสามารรถทางการแข่งขันขององค์กร มจธ., 2563 กรุงเทพฯ สิ่งพิมพ์เล่มที่ 7

ที่มา https://opac.lib.kmutt.ac.th/vufind/Record/1378740

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

 

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom