e-book NSTDA Services: FOOD Industry
  
สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิก

e-book NSTDA Services: FOOD Industry 

28 ก.ย. 2563 สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ด้านอุตสาหกรรมอาหาร บริการด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม, บริการวิเคราะห์และทดสอบ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, การส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up, การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/อุตสาหกรรม, การเงิน ภาษีและมาตรการส่งเสริม และบริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยด้านอุตสาหกรรมอาหาร สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัย พัฒนา และเข้าใจการทำธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้นขึ้น

 

ที่มา https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/nstda-services-food-industry/

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

 

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom