ร่วมแนะนำ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570)

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำลังจัดทำ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร้อมทั้งจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง และประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรพิจารณาให้ความสำคัญ ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาสที่ประเทศจะต้องเผชิญในอนาคต เพื่อนำมาประมวลผลร่วมกับการศึกษาข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนำไปสู่ การวางกระบวนทัศน์หลักในการสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยคำนึงถึงประเด็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=plan13

ท่านคิดว่ามีอะไรที่จะเสนอแนะนำในร่างฯ ฉบับนี้ สามารถแนะนำออนไลน์ที่แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXgDzBhGCca6EMLCc7cmE8ekN9gvuZ50i8Ob5e2gprhhu4ig/viewform

บบสอบถามชุดนี้เป็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ส่วน (ระยะเวลาตอบแบบสอบถาม 5-10 นาที) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 เป้าหมายหลักของกรอบแผนฯ

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของการขับเคลื่อน

ส่วนที่ 4 ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามที่ตรงกับใจท่านมากที่สุด ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

 

 

www.iok2u.com

----------------------------------------------------------------