พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

 เปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 กับระเบียบเดิมที่มี

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส่งผลให้ยกเลิก ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ และข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้อยู่เกี่ยวกับงานพัสดุ ของ สบร. 

สรุปสาระสำคัญของ พรบ. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Fanpage KKUGTA
Geological Society of Thailand (GST)
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Orapin Udomtanateera
google
Big Brother DIP
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>