พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

 เปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 กับระเบียบเดิมที่มี

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส่งผลให้ยกเลิก ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ และข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้อยู่เกี่ยวกับงานพัสดุ ของ สบร. 

สรุปสาระสำคัญของ พรบ. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera
google
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Fanpage KKUGTA
อัลปั้มภาพ
Kiattiphong Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>