E-book​ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริหารงานและการบริการภาครัฐ เวอร์ชั่น 1 2562

 

ชื่อหนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริหารงานและการบริการภาครัฐ เวอร์ชั่น 1 2562

จาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

บทสรุปผู้บริหาร

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านให้ประเทศก้าวสู่ยุคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและทคโนโลยี ตามนโยบายไทยแลนด์ 40 ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบายดังกล่าว สำหรับภาคเอกชนได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและสร้งความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคอยู่แล้ว แต่สำหรับภาครัฐการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยังประสบกับความท้าทายหลายประการทั้งประเด็นด้นความเชื่อมั่น โครงสร้างของภาครัฐที่มีการรวมศูนย์จึงมีขนาดใหญ่และซับซ้อนนโยบายและมาตรการที่ไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนขาดการบูรณาการรวมทั้งกฎหมายและวัฒนธรรมการทำงานที่ขาดความยืดหยุ่น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในงานภาครัฐซึ่งการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เป็นสิ่งสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมดังกล่าว

ปัญญาประดิษฐ์ (Arilcia Intelligence) หรือ AI เป็นหนึ่งในทดโนโลยีดิจิทัลที่ถูกให้ความสำคัญจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางเลือกที่สามารถยกระดับการทำงาน แก้ปัญหา และสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องศ์การมหาช) หรือ สพร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงมีแนวคิดในการศึกษาเทคโนโลยี l เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้งแรจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและการทำงานของภาครัฐต่อไป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มี 4 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 เป็นบทนำเพื่อสร้งความเข้าใจเรื่องAให้แก่ผู้อ่าน

ส่วนที่ 2 เป็นการรวบรวมทิศทางกลยุทธ์ Al ของโลก

ส่วนที่ 3 เป็นแนวทางการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐโดยแบ่งงานภาครัฐออกเป็น 3 กลุ่ม คือ งานบริการ งานบริหารจัดการของรัฐ และงานเฉพาะของหน่วยงาน

ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐเพื่อนำ Al มาใช้ประโยชน์

จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

สนใจเอกสาร E-Book ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

-------------------------------------------------

 

Attachments:
Download this file (DGA_AI-free-book-thai-ver1.pdf)DGA_AI-free-book-thai-ver1[E-book​ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริหารงานและการบริการภาครัฐ เวอร์ชั่น 1 2562]12345 kB