Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Book ภาษีไปไหน ? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)

 

ภาษีไปไหน? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)

“ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” เพื่อเผยแพร่งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมาแสดงในรูปแบบภาพรวมสถิติ (Dashboard) โดยระบุแผนที่และพิกัดโครงการให้ประชาชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) ภาษีไปไหน ?

ข้อมูลเปิด (Open Data)

---------------------------------------------

Attachments:
Download this file (คู่มือ-ภาษีไปไหน.pdf)คู่มือ-ภาษีไปไหน[ภาษีไปไหน? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)]6481 kB

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com