Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Book เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ดาวน์โหลดเอกสารที่ Attachment ที่ด้านล่าง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) หรือ อว. ได้จัดทำชุด series หนังสือเศรษฐกิจแห่งอนาคต 6 เล่มให้ download ฟรี 

หนังสือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดใให้ได้มากที่สุด โดยการลดของเสียและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ก่อให้เกิดวงรอบของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้ได้มากที่สุด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) คือ ปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง ยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์โดยพึ่งพาตัวเองและครอบครัว และขยายผลในขั้นต่อไปให้เกิดการรวมกลุ่มในวิชาชีพเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดการลงทุน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ รวมไปจนถึงการแบ่งปันความช่วยเหลือกลับคืนสู่สังคม

เศรษฐกิจพอเพียง มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้เป็นกระบวนการความรู้และคุณธรรมที่ใส่เข้าไปในกระบวนการ ผลผลิตที่ได้ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ สมดุล มั่นคง และยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน กลายเป็นวาระหลักในการพัฒนาเมื่อสหประชาชาติได้ประกาศ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" หรือ Sบstainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย (ดูเพิ่มที่ UN Sustainable Development Goals (SDGs) / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ) เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลการพัฒนาของโลก ในระยะเวลา 15 ปี ระหว่าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2015 -2030) โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงนามร่วมมือกับภาคีสมาชิก และ รัฐธรรมนูญ มาตรา 65 กำหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกระทรวงต่างประเทศเสนอให้ประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง หรือ SEP for SDGs เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

การสร้างความสมดุลในการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับหลักคิดของคนให้ถูกต้อง และปรับกระบวนการพัฒนาให้ถูกทาง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-based Ecosystem) โดยการปรับสมดุลระหว่าง มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ให้สอดรับกับ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย

ระบบเศรษฐกิจ ที่เน้นคุณค่า (Value - based Ecosystem) SEP for SDCs เป็นหัวใจขับเคลื่อน Thailand 4.0 ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน โดยการปรับโครงสร้างสู่ 3 ระบบเศรษฐกิจ ที่เน้นคุณค่า (Value - based Ecosystem) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่สมดุลระหว่าง มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับเทคในโลยี ด้วย 3 ระบบเศรษฐกิจ ดังนี้

1. ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นกลไกการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาให้เกิดการสมดุล ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด เน้นการนำกลับมาใช้ใหม่

2. ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว (Distrbutive Economy) เป็นกลไกการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง จากปัญหาทางด้านคุณภาพการศึกษาและทักษะแรงงาน ลดการขาดโอกาสจากการกระจุกตัวของระบบเศรษรกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบกระจายตัวจึงเป็นการกระจายความมั่งคั่งและโอกาสเพื่อก้าวสู่ความมั่นคงโดยการปรับสมดุลระหว่างมนุษย์-มนุษย์ (คนจน-คนรวย)

3. ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนวัตกรรม (Innovation driven Economy) เป็นกลไกการขับเคลื่อนสู่ความมั่งคั่ง โดยเน้นด้านเงินทุนเพื่อสร้างปัญญามนุษย์และเทคโนโลยีสู่ความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology and Innovation, STI) อันเป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี การออกแบบ ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการขับเคลื่อนวิสาหกิจด้วยนวัตกรรม เป็นการปรับสมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติมในเล่ม

ดาวน์โหลด E-book ได้ที่: https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS003CircularEconomy.pdf

หรือดาวน์โหลดเอกสารที่ Attachment ที่ด้านล่าง 

ที่มาข้อมูล https://nstda.or.th

ที่มาภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

E-Book แนะนำชุด series หนังสือเศรษฐกิจแห่งอนาคต 6 เล่ม (6 Economy)

---------------------------------------------

Attachments:
Download this file (BS003CircularEconomy.pdf)BS003CircularEconomy[E-Book เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)]28767 kB

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1875783

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com